CBA Bostadsdag - Kvartersstadens arkitektur och den klassiska fasaden

Bild 1 av 4
Debatt Anna Braide, Claes Caldenby, Malin Michaelsson, Rickard Stark, Laila Reppen och Kaj Granath
Laila Reppen, arkitekt och författare
Professor emeritus Claes Caldenby
Hilda Esping Nordblom och Jan Larsson, adjungerade professorer, CBA Chalmers

Tillsammans med SAVG Sveriges Arkitekter Västra Götaland arrangerade CBA, Centrum för boendets arkitektur, en bostadsdag 25 april.

Fokus var på det slutna kvarteret, bakgrund, förutsättningar och möjligheter. Även hur det påverkar bostadens arkitektur.

Ämnet är aktuellt och intresserade många, det var nästan 200 i publiken.

Av tekniska orsaker filmade vi inte föreläsningarna. I efterhand har vi fått önskemål om att lägga upp föreläsningspdfer på hemsidan och nu ligger där Claes Caldenbys föreläsning om kvarteret och gårdens historiska utveckling, Laila Reppens genomgång av den klassicistiska fasadens utveckling, Hilda Esping Nordblom och Janne Larssons analys av gårdens höjd, sektion och storlek i relation till dagsljuset på gården, samt Hanna Morichetto och Ola Nylanders beskrivning av bostadens förutsättningar kring en sluten gård.

Den klassiska bostaden - Hörnet, sektionen, husdjupet och ljuset, Ola Nylander, professor CBA Chalmers och Hanna Morichetto, arkitekt, tekn.dr. och vvd Liljewall

Kvarter och kvalitet - Ett väl gestaltat bostadskvarter ger stora kvaliteter för såväl de boende som staden omkring, men hur kommer vi dit? Hilda Esping Nordblom och Jan Larsson, adjungerade professorer, CBA Chalmers

Fasaden - bostaden - staden - Stadens karaktärsdrag från sent 1800-tal till idag, med exempel från Stockholm, Laila Reppen, arkitekt och författare

Den kringbyggda gården - Ett bebyggelsemönster från antiken till Göteborgs landshövdingehus och vidare, Claes Caldenby, professor emeritus, Chalmers arkitektur