Prisad sammanfattning av forskning inom stadsbyggnad

Bild 1 av 1
Bokomslag Städernas stenar
Boken Städernas stenar beskrivs som ett efterlängtat komplement till facklitteraturen om stadsbyggnad.

Lars Marcus har tilldelats branschorganisationen Sveriges Arkitekters pris Kritikerpriset 2023 för boken ”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden”. En bok, som enligt juryn bakom priset “borde ligga på varje politikers bord och som förtjänar att läsas också av en bred allmänhet”. 

 – Framför allt är jag så oerhört glad att budskapet verkar nå ut att det finns så mycket kraft i våra städers byggda form. Den utgör själva grunden för det mesta som sker i samhället liksom den sätter ramarna för vardagen för alla de som bor i stora eller små städer, kommenterar Lars Marcus.

Lars Marcus är arkitekt och professor i stadsbyggnad vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, inom forskningsområdet Spatial morphology. Boken Städernas stenar gavs ut 2023 och kan ses som 25 års forskning sammanfattad i en populärversion, för att tillgängliggöra och nyttiggöra forskningsresultat och kunskap som finns inom området – en ansats som juryn för priset tagit fasta på och premierat.

Juryns motivering

Författarna till fyra olika böcker inom området var nominerade till Kritikerpriset 2023. Juryns motivering till att tilldela Lars Marcus priset lyder:

Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden” är ett efterlängtat komplement till facklitteraturen om stadsbyggnad. En introduktion till området som borde ligga på varje politikers bord och som förtjänar att läsas också av en bred allmänhet.

På ett pedagogiskt och lättfattligt sätt förklarar stadsbyggnadsprofessor Lars Marcus hur städernas byggda form sätter ramarna för hur vi uppfattar och trivs i staden. Den byggda miljön skapar grundförutsättningar för våra liv och den vetenskapliga analysen och förståelsen av staden är därför en viktig startpunkt. Metodiskt och föredömligt kortfattat går Marcus igenom områdets vanligaste begrepp, konstaterar att närhet och täthet inte är samma sak och ifrågasätter det faktum att vi bara ställer oss vissa frågor och mäter bara på vissa sätt. Stadsbyggandets alla strategier, handlingsplaner och styrdokument innehåller många mål men få verktyg för att förvandla dessa mål till verklighet. ”Städernas stenar” är en viktig bok som vill råda bot på den kunskapsbristen.

Det vinnande bidraget övertygar läsaren om att arkitekturens roll är grundläggande och en absolut förutsättning för människans dagliga liv med fast mark under fötterna – men bara om arkitekturen förmår ge människor möjlighet att både skapa och leva livet i staden och kunna använda den byggda miljön för sina syften. Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, men vinnaren ger läsaren insikt i och användbara verktyg för att förstå att äkta stadsplanering är mer än goda föresatser."

Städer som genuint komplexa system

Lars Marcus har vidare kommenterat;

 – Arkitekter och stadsbyggare måste räta på ryggen som de som är experterna och också till stor del har ansvaret för denna fantastiska materia. Det ser så enkelt ut men är betydligt mer avancerat än det som brukar lyftas fram som spjutspets-teknologi. Städer är genuint komplexa system med all den mångfunktionalitet, osäkerhet och föränderlighet som kommer med det, medan våra laptops är slutna elektroniska system, helt klart komplicerade men inte komplexa.

 Det här innebär dock också att det finns kunskapsutmaningar som är viktiga att ta sig an. I grunden handlar det om att hantera staden som system, vilket egentligen är detsamma som att till fullo ta ansvar för stadens arkitektur, det vill säga förstå hur enskilda platser och byggnader påverkas av andra platser och byggnader.

Bakgrunden till priset beskrivs av Sveriges Arkitekter så här: "Sveriges Arkitekter har instiftat Kritikerpriset för att uppmuntra arkitekter, journalister, författare, med flera, att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur. Kritikerpriset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren."

Kritikerpriset delas ut årligen på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala, vilken senast hölls i Malmö den 9 april 2024.

Om priset på Sveriges Arkitekters webb

Lars Marcus
  • Professor, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk