Kursplan för Armerad och förspänd betong

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural concrete
 • KurskodVBB072
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2020 fm J
 • 12 Okt 2019 fm SB_MU
 • 27 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • VBB071 Structural concrete

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner (BOM580) och Konstruktionsteknik (BOM340). Grundläggande kunskaper om finit element metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden - grunder (VSM167). Kursen Finita elementmetoden - strukturer (TME245) rekommenderas. 

Syfte

Kursen är av kompletterande natur i förhållande till tidigare förvärvade grundläggande kunskaper om oarmerade och armerade betongkonstruktioner. Huvudsyftet är att stödja utveckling av förmåga att analysera och dimensionera plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt konstruktionselement i förspänd betong. Kursen ger nödvändiga förkunskaper för kursen Betongbyggnad (VBB048) som ges i andra årskursen 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och förklara icke-linjärt verkningssätt hos plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong under belastning upp till brott,
 • beskriva och förklara olika metoder att analysera dessa betongkonstruktioner och uttrycka begräsningar och giltighetsområden
 • analysera, dimensionera och utforma plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong baserat på plastisk analys
 • i projektgrupper utföra diemnsioneringsarbete avseende strukturanalys, dimensionering av armering och detaljutformning av pelardäck med hjälp av linjär FE-analys och presentera metod och redsultat i en teknisk rapport med skisser,
 • kritiskt granska tekniska rapporter avseende dimensioneringsarbete baserat på FE-analys,
 • beskriva och förklara mekansikt verkningssätt av förspända betongkomponeter under belastning upp till brott, speciellt i förhållande till armerade betongkomponenter
 • analysera, dimensionera och utforma statsikt bestämda konstruktionselement av förspänd betong

Innehåll

Kursen behandlar verkningssätt, analys, dimensionering och detaljutformning av plattor, skivor och diskoninuitetszoner i armerad betong samt förspända betongkomponenter. För varje typ av konstruktion beskrivs typiskt verkningssätt under belastning upp till brott. Med detta som en utgångspunkt introduceras olika beräkningsmetoder. Tillämpbarhet och begräsningar av olika metoder diskuteras, både med hänsyn till graden av sprickbildning och flytning och med hänsyn till tillgänglig information i olika skeden av dimensioneringsprocessen. SENARE TILLÄMPNINGAR: Kursen ger nödvändiga förkunskaper till kursen Betongbyggnad (VBB048). Kursen innehåll kan tillämpas vid dimensionering av byggnaders stomsystem, broar och vid analys av befintliga konstruktioner.

Organisation

Lärandeaktiviteter: lektioner där övningar integreras. Ett projekt genomförs som grupparbete avseende dimensionering av pelardäck utgående från linjär FE-analys.

Litteratur

Engström: Design and analysis of prestressed concrete structures. 2011. Engström: Design and analysis of deep beams, plates and other discontinuity regions, 2011. Engström: Design and analysis of slabs and flat slabs, 2011.

Examination inklusive obligatoriska moment

Under kursen genomförs ett skriftligt teoriprov utan hjälpmedel. En skriftlg tentamen med beräkningsproblem genomförs med hjälp av kurslitteraturen (utom lösta exempel) och valfri räknare med tömt minne, tentamenstid 5 tim. Teoriprovet ska vara godkänt före tentamen. Projektet utvärderas med hänsyn till muntlig och skriftlg presentation av varje studentgrupp. Grupperna granskar och utvärderar varandras arbeten. Aktivt deltagande i projektarbetet erfordras.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-12 7,5 hp, 0107]