Kursplan för Linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodTMV186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 21 Mar 2020 em SB_MU
 • 09 Jun 2020 em J
 • 24 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Fredrik Ohlsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TMV185 Linjär algebra TD

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

TMV176 Inledande matematik TD (inklusive programmering i MATLAB).

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom programmet, inklusive användning av datorberäkning i matematiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning. - kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning. - kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning. - kunna utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.

Innehåll

Matrisalgebra. Invers matris och ekvationssystem. Determinanter, rang och ekvationssystem. Vektorrum, euklidiska rummet Rn, underrum, linjärt oberoende, bas, dimension, koordinater, basbyte. Linjära avbildningar: Matrisframställning. Tillämpningar på rotationer, speglingar och projektioner. Avbildningar från Rn till Rm. Nollrum, värderum, dimensionssatsen. Numerisk lösning av ekvationssystem: Matrisnormer, konditionstal, LU-faktorisering. Minsta kvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Potensmetoden, QR-faktorisering. MATLABtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner och datorövningar i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

D. C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Third Edition Update, Addison Wesley, 2006.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart. Exempel på examinationsformer som kan förekomma är: -utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång, -annan dokumentation av kunskapsutvecklingen, -projektarbete enskilt eller i grupp, -skriftlig eller muntlig tentamen under och/eller i slutet av kursen. -problem/uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-03-21 7,5 hp, 0107]