Kursplan för Intelligenta agenter

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntelligent agents
 • KurskodTME285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 11116
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik och programmering på ingenjörsnivå

Syfte

Kursens syfte är att förse teknologerna med kunskaper rörande människa-maskin-interaktion i allmänhet och intelligenta (mjukvaru-)agenter i synnerhet. Sådana system är relevanta inom många olika områden, t.ex. i förarstödsystem, hälso- och äldrevård, finans etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs ska teknologerna kunna

 • implementera (i C# .NET) och använda diverse metoder för bild- och videobehandling, talsyntes och taligenkänning
 • sätta samman olika komponenter (t.ex. bildbehandling, talsyntes, dialog etc.) till en komplett mjukvaruagent.
 • implementera (i C#.NET) och använda olika avancerade stokastiska optimeringsmetoder i samband med intelligenta agenter
 • beskriva och jämföra diverse olika tillämpningar av intelligenta agenter

Innehåll

 •    Programmering i C# .NET för intelligenta agenter
     (löpande under kursens gång)
 •    Avancerade metoder inom stokastisk optimering
 •    Bildbehandling 
 •    Talsyntes
 •    Tal- och röstigenkänning
 •    Människa-maskin-dialog
 •    Tillämpningar (varierande innehåll) 

Organisation

Kursen löper över en läsperiod och är organiserad i form av en föreläsningsserie kombinerad med projektarbete.  Projekten utförs i par eller enskilt.

Litteratur

Ett kompendium (färdigställs i slutet av Dec. 2016) samt ett urval av vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på ett projekt (en rapport ska lämnas
  in före kursens slut) samt en skriftlig tentamen vid kursens slut.