Kursplan för Mekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodTME275
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2020 fm J
 • 11 Okt 2019 fm SB_MU
 • 26 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnaders funktioner och utformning
Inledande matematisk analys
Linjär algebra
Beräkningsmatematik

Syfte

Mekanikämnet är operativt, förberedande såväl som allmänbildande inom lärsekvensen naturvetenskapliga grunder. Studenten ska kunna redogöra för de grundläggande begreppen och lagarna inom den klassiska mekaniken, samt att ha färdighet i att lösa enklare statiska och dynamiska problem inom ingenjörsmekaniken. Kursen skall också förbereda den studerande för fortsatta studier i ämnen där grundkunskaper i mekanik förutsätts, t ex hållfasthetslära, konstruktionsteknik och strukturmekanik. Kursen är grundläggande generisk för bl a ämnestråket bärande konstruktioner för byggnader och anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem,
 • utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren,
 • förklara begreppen kraft och kraftmoment, samt kunna tillämpa vektorbegreppet på kraft och kraftmoment,
 • reducera godtyckliga kraftsystem,
 • förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor,
 • frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa,
 • lösa jämviktsekvationer för statiskt bestämda fackverk,
 • bestämma snittkrafter och snittmoment i statiskt bestämda balkar,
 • förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar,
 • förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion,
 • lösa enklare hydrostatiska problem,
 • förklara innebörden av begreppen statisk bestämdhet och statisk obestämdhet samt kunna avgöra vilket av begreppen som gäller för en given konstruktion,
 • tillämpa sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid rätlinjig och tvådimensionell kroklinjig rörelse,
 • tillämpa Newtons 2:a lag på problem med partiklar i rätlinjig eller kroklinjig rörelse,
 • förklara innebörden av begreppen arbete, kinetisk energi, potentiell energi och konservativ kraft samt sambanden mellan dem, för att kunna tillämpa energibetraktelser för att lösa dynamiska problem för partiklar,
 • lösa enkla problem för rörelsemängd eller rörelsemängdsmoment för en partikel,
 • beräkna masströghetsmoment med användning av formelsamling och parallell-förflyttningssatser,
 • tillämpa lagarna för tyngdpunktens rörelse och rörelsemängdsmomentet, för att kunna lösa enklare problem vid stelkroppsrotation kring en fix axel,
 • använda energimetoder för att behandla stelkroppsrotation kring en fix axel.

Innehåll

Statik:
Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämvikt; jämviktsvillkor, friläggning, frihetsgrader, tvångskrafter. Statiskt bestämda fackverk. Snittkrafter i statiskt bestämda balkar.
Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Hydrostatik.

Partikeldynamik:
Kinematik. Newtons lagar. Arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment och lagarna för dessa, speciellt konserveringslagar.

Stelkroppsdynamik:
Masströghetsmoment. Rotation kring fix axel. System av stela kroppar: konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor, dugga, inlämningsuppgifter samt projektuppgift.

Kursen relaterar till FN:s hållbarhetsmål inom "9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur", "11 Hållbara städer och samhällen", "12 Hållbar konsumtion och produktion".

Litteratur

Grahn/Jansson: Mekanik, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:

 • Godkänd skriftlig tentamen
 • Godkänd rapport på projektuppgift

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-27: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-11 4,5 hp, 0215]
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-11 4,5 hp, 0215]