Kursplan för Innovationssystem och sociotekniska omställningar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInnovation systems and sociotechnical transitions
 • KurskodTEK665
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26123
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i industriell ekonomi.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för (1) innovationsprocessens kollektiva aspekter och hur de kan analyseras, (2) förutsättningar och mekanismer för omställningar av viktiga samhällssektorer som t.ex. energiförsörjning, transporter, bostäder och livsmedel och (3) möjligheter att genom strategiska och politiska insatser påverka innovations- och omställningsprocesser på teknik-, bransch- och sektornivå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för olika begrepp, teorier och ramverk som beskriver innovations- och omställningsprocesser på teknikområdes-, bransch- eller sektornivå;
 • redogöra för faktorer och mekanismer som påverkar förutsättningarna för innovation och omställning av sociotekniska system på teknikområdes-, bransch- och sektornivå samt kritiskt diskutera deras konsekvenser för hållbar utveckling i olika samhällssektorer;
 • kritiskt diskutera i vilken utsträckning faktorerna och mekanismerna kan påverkas av företag och andra samhällsaktörer, redogöra för olika argument för och emot politisk intervention i innovations- och omställningsprocesser och kritiskt diskutera vilka strategier och politiska styrmedel som kan behövas för att stimulera innovation eller omställning i en viss bransch eller sektor; samt
 • tillämpa utvalda ramverk i en analys av en bransch eller sektor och med utgångspunkt i analysen formulera strategiska och politiska rekommendationer.

Innehåll

Kursen tar upp olika ramverk och modeller för att beskriva och analysera innovationsprocesser på teknik-, industri- och sektorsnivå, t.ex. teknologiska och sektoriella innovationssystem och multi level-perspektivet på sociotekniska omställningar. I kursen behandlas även litteratur om systembyggande och institutionellt entreprenörskap samt innovationspolitik och politik för transformativ förändring.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur, diskussionsseminarier med obligatorisk närvaro, ett grupparbete med skriftlig och muntlig redovisning samt ett par ytterligare inlämningsuppgifter.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar som tillkännages senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en gruppuppgift med skriftlig och muntlig redovisning, en individuell peer review av en annan grupps rapport samt en skriftlig, litteraturbaserad uppgift som utförs individuellt eller i par beroende på deltagarantalet. Det är också obligatorisk närvaro vid seminarierna.