Kursplan för Organisering för innovation

Kursplan fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganising for innovation
 • KurskodTEK510
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07123
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter från andra program är behöriga om de uppfyller kraven för valbara kurser vid Chalmers fjärde utbildningsår.

Syfte

Kursen handlar om organisationsteori och organisering för innovation. Kursens syfte är att förse studenterna med kunskaper grundade i samhällsvetenskaplig litteratur om organisationer, för att de ska få en bättre förståelse för organisationer och organisering som viktiga faktorer som påverkar innovation. Studenterna kommer att få bekanta sig med de huvudsakliga teoretiska och praktiska traditionerna inom organisationsteori, men även insyn i de senaste utvecklingarna inom postmodern organisationsteori och nya, framväxande former av organisering för innovation (t ex open innovation och andra former av samarbete). Vid kursens slut ska studenterna kunna visa att de har förstått de huvudsakliga begreppen samt olika grundläggande idéer och antaganden gällande organisering. De ska vidare kunna syntetisera (sammanfoga) och applicera denna kunskap på praktiska problem i innovativa miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid kursens slut ska studenten kunna visa:
a.    förmåga att skilja mellan olika former av organisationsdesign
b.    förmåga att debattera och diskutera hur olika organisationsidéer kan och borde struktureras, specifikt relaterat till en innovativ miljö.
c.    förmåga att utveckla och applicera ett språkbruk för att beskriva verkliga organisatoriska problem.
d.    förmåga att utforska, identifiera och analysera praktiska organisatoriska problem som innovativa miljöer stöter på idag, genom att applicera organisationsteorier.
e.    förmåga att utvärdera, och baserat på det, göra väl grundade val bland teoretiska modeller för att beskriva och analysera organisatoriska problem i innovativa miljöer.
f.     förmåga att diskutera etiska aspekter av organisering för ledare och medarbetare.


Innehåll

Exempel på teman som kommer adresseras i kursen är:
 • Organisationsstrukturer
 • Organisationen i sin kontext
 • Ledning och beslutsfattande i organisationer
 • Människan i organisationen
 • Organisatorisk förändring och lärande
 • Postmoderna perspektiv på organisering

Organisation

Kursen är baserad på en grundläggande tanke om att lärande stimuleras bäst genom olika lärandeformer. Kursen består därför av föreläsningar som bjuder in studenterna till att interagera med lärarna, och ett grupparbete, som ger studenterna möjlighet att integrera, syntetisera och applicera kunskap från hela kursen. Kursen har också en ambition av att bjuda in gästföreläsare/praktiker, som kan ge värdefulla perspektiv på verkliga organisatoriska utmaningar, vilket kan sätta kursens innehåll i en intressant kontext.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att listas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras på individ-och gruppnivå genom flera olika moment. Totalt kan 100 poäng erhållas, fördelat på individuella och gruppuppgifter.