Kursplan för Förändringsledning och ständig förbättring

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChange management and improvement processes
 • KurskodTEK430
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36118
 • Max antal deltagare70
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Quality and Operations Management 15 ECTS. Other students will be accepted if there is room available. Admittance will be decided on a case-by-case basis. As a minimum, applicants should have taken courses within the fields of: (i) business administration (at least 7,5 ECTS), (ii) general/operations management (at least 7,5 ECTS)

Syfte

Kursdeltagarna får kunskap om strategi och förändringsteorier, om kvalitetsinspirerade förbättringsansatser och etiskt förhållningssätt, samt utvecklar egen djupförståelse inom ett avgränsat område. De kommer också att ha förmåga att kritiskt kunna bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera, beskriva och jämföra teorier inom strategisk förändringsledning
 • Definiera och beskriva förbättringsteorier   
 • Ge goda exempel på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och förbättringsprojekt
 • Förhålla sig till förändringsprocesser ur ett etisk och långsiktigt hållbart perspektiv
 • förstå ett avgränsat område inom förändrings- och förbättringsfältet på ett djupare plan
 • ha förmågan att kritiskt bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt

 

Innehåll

Kursen ger insikter i strategi, förändrings- och förbättringsteorier och praktik primärt på organisationsnivå. Teoriområdena inkluderar lärande, ledarskap, förändringsagenter och motstånd. Kursen täcker aspekter kring etik, hållbar utveckling- och digitalisering relaterat till förändring. Alla kursdeltagarna får genom litteraturseminarierna ta del av en gemensam teoribas och dessutom får varje student gå djupare in på ett mer avgränsat område för sitt uppsatsskrivande. Kursens teoretiska innehåll diskuteras och jämförs med erfarenheter av förändringsprojekt inom industrin. En viktig del av kursen utgörs av gruppuppgift där deltagarna själva väljer vilket område de vill specialisera sig inom. Syftet är att genomföra en empirisk studie baserad på litteratursökning, egen datainsamling från företag samt kombinera teorierna med empirisk kunskap i en analys som presenteras i form av en uppsats.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, seminarier samt författande och presentation av en uppsats. Se kurshemsidan för aktuell information.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen är baserad på en dugga samt en uppsats som skrivs i grupp. Aktivt deltagande på seminarier, gästföreläsningar och (muntliga & skriftliga) kommentarer på en annan grupps uppsats kan påverka den slutgiltiga betygsnivån. Betygskalan är 5, 4, 3, underkänt. Se kurshemsidan för aktuell information.