Kursplan för Organisatoriskt beteende - orientering

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganizational behavior orientation
 • KurskodTEK406
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26115
 • Max antal deltagare84
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0218 Laboration 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Anna Yström
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK405 Organisatoriskt beteende - orientering

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som går Innovationsledning,  mastersprogrammet MPMEI  årskurs 1 har förtur till studieplatserna då kursen är obligatorisk i deras programplan. Därefter prioriteras studenter från Årskurs 2 i samma program. Kvarvarande platser är öppna för andra sökande som uppfyller behörighetskraven, vilket för kurser på avancerad nivå innebär samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet (MPMEI). Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen behandlar människors interagerande i grupper och med organisationens olika system och strukturer och ger studenter baskunskaper i ämnet. Den inriktas på hur grupper och individer handlar och kommunicerar i organisatoriska sammanhang och hur detta påverkar såväl resultat som människors utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a. ha förmåga att förklara och använda ett urval av de viktigaste begreppen och teorierna inom beteendevetenskap 
b. förstå betydelsen av ledarskap i olika situationer
c. ha inblickar i chefsfärdigheter som relaterar till problem-definition, problemlösning och beslutsfattande i team
d. ha förmåga att använda kunskaper i små gruppers dynamik för deltagande i team och för goda prestationer som medlem i ett team
e. förstå grundläggande element i organisationspolitik, kultur och innovation från ett mänskligt perspektiv
f. kunna utvärdera och anpassa sitt eget beteende i olika situationer genom en utökad kunskap om sig själv och gruppdynamiska processer.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnen och frågor som har sitt ursprung i samhällsvetenskaper såsom psykologi, sociologi, socialantropologi och som har betydelse för att förstå hur man leder organisationer och enheter. Kursen ger möjligheter att utforska hur interaktion mellan människor och de system man arbetar i kan leda till olika resultat och upplevelser. Analyser sker på individ- och gruppnivå avseende motivation, perception, gruppdynamik, grupprestationer, arbetsutformning, kreativitet, ledarskap, organisationspolitik och kultur.

Organisation

Utgångspunkten för kursen är att organisationer är öppna system och att lärande om dessa bäst sker genom flera olika pedagogiska angreppssätt. I tillägg till teoretiska inslag använder sig kursen av strukturerad upplevelsebaserad inlärning som övningar, fallstudier och studentpresentationer i syfte att:
a) ge deltagarna möjligheter att uppleva de gruppdynamiska skeenden som behandlas i kursen och
b) tillhandahålla en inlärningssituation där studenterna kan värdera relevansen av de skeenden som kursen tar upp, på ett dynamiskt sätt.

Eftersom mycket av inlärningen och arbetet med att uppnå lärandemålen sker i teamen och i klassrumsaktiviteter av olika slag måste studenterna:
1) regelbundet närvara i undervisningen,
2) förbereda olika moment innan undervisningstillfällen,
3) aktivt delta i grupp och klassens diskussioner.

Begränsning och viktig information!
Den här kursen kan ta emot maximalt 84 studenter. Kursen är obligatorisk för förstaårsstudenterna i Master programmet Innovationsledning.

Litteratur

Kurs litteraturen framgår av kurs PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i många olika former, både individuellt och i grupp. Studenterna betygsätts på sina prestationer i form av deltagande i övningar, grupparbeten och en skriftlig tentamen. Momenten beskrivs mer utförligt i kurs-PM.