Kursplan för Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement of open innovation and network-based markets
 • KurskodTEK306
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att få tillträde till denna kurs, måste sökande ha klarat en av de grundläggande kurserna inom immaterialrätt, antingen CIP058 eller TEK350 samt vara allmänt behöriga till att läsa valbara kurser på Chalmers i deras fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter kunskaper och verktyg som krävs för att skapa och hantera strategier för öppen innovation från både forsknings-och utvecklings- samt kommersialiseringsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Identifiera och visa kunskap inom de viktigaste beståndsdelarna av öppna plattformarna för utveckling- och kunskapssamarbete (t.ex. open soucre, patent pooler, standardiseringsorganisationer, FoU konsortium, universitets innovationssystem)
2.    Identifiera och visa kunskap i parametrarna för öppenhets inom gemensamma teknikutvecklingsarbeten.
3.    Visa kunskap om den roll patent och andra former av immateriell rättigheter spelar i öppen innovation för att främja hållbar utveckling.
4.    Visa kunskap i hur skapandet av digitala plattformar och nätverksbaserade marknader går till (t.ex. företag så som Uber, Airbnb, Spotify etc.
5.    Visa färdigheter i att bedöma öppenhetsgrad i strukturerade utvecklings/samarbetsprojekt
6.    Visa färdigheter i att skapa kommersiellt värde genom öppna innovationsmodeller (t.ex. licensiering, open source, etc.)
7.    Visa förmåga att paketera intellektuella tillgångar som bidrag till utvecklingssamarbete samt paketera resultatet av samarbetet (background/foreground analys).
8.    Visa förmåga att identifiera och lösa juridiska utmaningar i relation till öppen innovation, inklusive grundläggande konkurrensrättsliga frågor.
9.    Visa kunskap i att använda öppen innovation så som open source, gemensamma FoU projekt, standardisering etc. i kunskapsbaserad affärsutveckling.


Innehåll

Kursen poängterar praktiska strategier för öppen innovation i olika industrier samt från olika synvinkel, inklusive offentligt värdeskapande och privat affärsutveckling. Studenter måste förstå och balansera olika partens intressen i utvecklande samarbete och kunskapsutbyte. Kursen är fokuserad på nätverksbaserade marknader och branscher, inklusive ICT och bioteknik samt industri-universitetssamarbete. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppinlämningar kopplade till reella öppna innovationsutmaningar utvecklade tillsammans med industripartners och en individuell uppgift som täcker övergripande kursinnehåll.

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsätts på deras prestationer i seminarier samt individuella och grupp inlämningsuppgifter, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvarande vid samt aktivt deltagandet i seminarier är obligatoriska.