Kursplan för Hantering av varumärkesidentiteter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBrand management
 • KurskodTEK211
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2020 fm H
 • 08 Jun 2020 fm J
 • 17 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TEK210 Brand management

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design ges prioriterad plats på kursen på grund av programkrav, inklusive stark integration med laborationsbaserad pedagogik. Eventuella återstående platser på kursen är öppna för andra behöriga sökande, dvs. personer som är allmänt behöriga till valbara kurser på Chalmers på sitt fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundlig teoretisk kunskap, så väl som praktisk erfarenhet, kring uppbyggnaden och hanteringen av varumärken. Kursen syftar också till att generera insikt i hur varumärken utgör intellektuella tillgångar, samt hur de kan hanteras i teknik- och kunskapsbaserade affärssammanhang och innovationer för att generera värde. Kursen har särskilt fokus på samspelet mellan affärsmässiga och juridiska aspekter relaterade till uppbyggnad och användning av varumärken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Visa kunskap och förståelse kring varumärket som en central intellektuell tillgång i affärsstrategi och i processen av att skapa kommersiell identitet, samt hur varumärkeshantering och -strategi är en nödvändighet i företag och organisationer.
2. Visa kunskap om grundläggande begrepp inom varumärkesområdet, såsom brand awareness (varumärkeskännedom), brand identity (varumärkesidentitet), brand image (varumärkesimage)och brand equity (varumärkeskapital).
3. Identifiera och utvärdera olika intellektuella tillgångar av ett varumärke, samt bedöma varumärkesinnehavarens legala och reella kontroll över dessa.
4. Utvärdera ett varumärkes beståndsdelar och styrka genom att kartlägga och analysera kunders associationer till varumärket.
5. Utvärdera varumärkets positionering och utformning, samt välja varumärkets beståndsdelar för att etablera en önskad positionering. 
6. Utvärdera, utforma och använda beskrivande terminologi för att konceptualisera och positionera innovationer och affärsprojekt.
7. Utvärdera, utforma och använda varumärken som verktyg för att konceptualisera och göra anspråk på innovationer och affärsprojekt.
8. Visa kunskap om alternativa sätt att nyttja etablerade varumärken på, samt utforma varumärksbaserade affärsmodeller.
9. Demonstrera kunskap om grundläggande aspekter i kommunikation och omvärldsrelationer i relation till hantering av varumärkesidentiteter.
10. Visa förmåga att förklara etiska aspekter samt aspekter relaterade till hållbar utveckling vid utvärdering och utformning av affärsmodeller baserade på varumärken. 
11. Utvärdera och utforma en arkitektur och strategi för en varumärkesportfölj.


Innehåll

Kursmålen uppnås genom att ge studenterna en helhetsbild av området brand management (varumärkeshantering), med särskilt fokus på intellektuella tillgångars roll i processen av att skapa en kommersiell identitet. Studenterna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper i såväl en virtuell som reell företagsmiljö, vilket inkluderar utbildning i kvalitativ utvärdering av varumärken, varumärkesdesign, varumärkestvist, samt utformning av varumärkesbaserade affärsmodeller och holistiska strategier för varumärkesportföljer. Kursen innehåller både muntliga och skriftliga gruppuppgifter, samt en individuell sluttentamen.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring såväl en simulerad som verklig företagsmiljö och bygger på en rollspelspedagogik, där studenter utför varumärkesrelaterade uppgifter av varierande omfattning och komplexitet. Till grund för dessa simuleringar ligger stödjande föreläsningar som, tillsammans med kurslitteratur, ger den teoretiska basen som behövs för att uppnå goda resultat på genom simuationsövningarna.

Litteratur

Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna betygsättas beroende på deras prestationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en sluttenta.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2020-03-17 4,5 hp, 0213]