Kursplan för Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfessional development for engineers and English
 • KurskodTDA518
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 4,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52132
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 2,2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,2 hp
  0217 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp0 hp
   0317 Inlämningsuppgift 3,8 hp
   Betygsskala: TH
   0 hp3,8 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kursen LSP310 Kommunikation och ingenjörskompetens eller motsvarande.

    Syfte

    Kursdelen Ingenjörskompetens syftar till att göra studenterna medvetna om de kompetenser som behövs för framtida studier och i yrkeslivet, och att förstärka studenternas förmåga att reflektera över att förbereda sig inför yrkeslivet och/eller framtida studier. 

    Kursdelen Kommunikation för IT på engelska syftar till att utveckla en variation av färdigheter inom kritiskt tänkande som är nödvändigt för effektiv kommunikation i akademiska och professionella sammanhang. Målet är att utveckla läs-, skriv-, och kommunikationsstrategier som kan överföras till andra kontexter (och språk).

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • Analysera, kritiskt läsa och sammanfatta olika typer av akademiska och yrkesmässiga texter
    • Tillämpa kunskapen av olika typer av akademiska och yrkesmässiga texter för att producera en text som kritiskt sammanfattar ett ämne relevant till studenternas studier.
    • Ge konstruktiv feedback till andra, och kommunicera tydligt och effektivt deras arbete i tal.
    • Efter genomgånget ingenjörskompetensmoment skall teknologen skapat sig en bild av sina egna professionella styrkor och svagheter samt planerat hur man utifrån dessa skall förbereda sig för yrkeslivet.

    Innehåll

    Kursen består av två delar: Kommunikation för IT på engelska och Ingenjörskompetens. Kursens första del handlar om kommunikation för IT på engelska och syftar till att öka studenternas förståelse av olika kommunikationsgenrer inom sitt ämnesområde, båda akademiska och professionella. Kursen omfattar därför aktiviteter som läsning, analys av relevanta vetenskapliga artiklar (till exempel konferensartiklar), översikt och träning av effektiva retoriska strukturer i text, kamratrespons, och reflektion för planering och självbedömning. Kursen kräver att studenterna tillämpar dessa kunskaper genom att dels producera en text som kritiskt granskar och sammanfattar en specifik fråga inom ämnesområdet och argumenterar för en ståndpunkt, dels ge återkoppling till andra studenter. Kursdelen Ingenjörskompetens innehåller flera olika uppgifter: en reflektionsportfölj, workshoppar, föreläsningar, och ett studiebesök. Övningar kring en persons styrkor, färdigheter, och erfarenheter görs individuellt, men gruppdiskussion ingår för att vägleda studenterna. Ett studiebesök följs upp genom en muntlig presentation i grupper.

    Organisation

    Kursen omfattar seminarier, workshoppar, och föreläsningar. Studenterna skriver en text och göra en muntlig presentation i grupp, men har också individuella uppgifter. Kursens två delar sträcker sig över lp 3 och lp 4 (dvs vårterminen). De flesta lektionerna kommer att hållas under lp3, med en del uppgifter att lämnas in i lp4, för att ge studenterna tillräckligt med tid att färdigställa dem. Kursens språk är engelska.

    Litteratur

    Relevant litteratur kommer att göras tillgänglig under kursens gång, inklusive självvalda sekundära källor. Föreläsningsmaterial, länkar till kursmaterial, och andra hjälpmedel kommer också att publiceras på kurshemsidan i Canvas.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Ingenjörskompetens: obligatoriska workshop-aktiviteter, reflektionsportfölj, och presentation (2,2 hp, U-G) Kommunikation för IT på engelska: obligatoriska planerings-, utkast- och kamratresponsuppgifter (1,5 hp, U-G); obligatorisk text och arbetsbok (3,8 hp, U-3-4-5)

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.