Kursplan för Reglerteori, avancerad kurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced topics in control
 • KurskodSSY235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Jan 2020 em M
 • 06 Apr 2020 em DIST
 • 18 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 1. A basic course in automatic control including state space models.
 2. The MPSYS-course "Linear control system design" is required.
 3. The MPSYS-course "Nonlinear and adaptive control" is recommended.

Syfte

Syftet är att introducera vissa reglertekniska begrepp för studenterna, som man regelmässigt stöter på i den tekniska och vetenskapliga litteraturen inom reglerteorin, för att på så sätt minska tröskeln att ge sig i kast med mer krävande material (dvs på "bevisnivån"). Klassisk optimal styrning och reglering har detta år valts som exempelområde för att uppfylla detta syfte.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ha kännedom om variationskalkyl och dess användning vid lösning av optimala styrnings-problem. Kunna lösa sådana problem i enkla fall, analytiskt eller med datorhjälp. 
 • Ha kännedom om linjär-kvadratiska reglerproblem, på en nivå som medger förståelse av bevis av några relevanta teorem, men också att själv kunna lösa sådana problem. Fokus ligger här på det tidskontinuerliga fallet.
 • Förstå grunderna för Pontryagins minimum princip, Dynamisk programmering och dess tidskontinuerliga utvidgning, Hamilton-Jacoby-Bellman ekvationen. 
 • Ha kännedom om hur Pontryagins princip används för att lösa optimala styrnings-problem med bivillkor, framför allt minimaltids-problem.
 • Ha grundläggande kännedom om den stokastiska versionen av Hamilton-Jacoby-Bellman-ekvationen.

Innehåll

 • Några historiska aspekter på variationskalkyl och optimal styrning. Euler-Lagrange ekvation, tolkning av dess randvillkor och betydelsen av andra-variationen.
 • Linjär-kvadratiska optimala reglersystem. Regulatorer med ändlig sluttid. Riccatis differentialekvation, lösningsmetoder och egenskaper. Det linjär-kvadratiska servoproblemet. Linjär-kvadratisk optimal reglering av tidsvarianta system.
 • Regulatorer med oändlig sluttid. Algebraiska Riccatiekvationen. Frekvensegenskaper med fokus på robusthet.
 • Pontryagins minimumprincip. Optimalitetsprincipen och dynamisk programmering. Hamilton-Jacoby-Bellman's partiella differentialekvation.
 • Optimala styrnings-problem med bivillkor. Minimum tid-, minimum energi- och minimum bränsleproblem.   
 • Wienerprocesser, vitt brus och stokastiska differentialekvationer. Stokastiska Hamilton-Jacoby-Bellman-ekvationen tillämpad på ett lagerhållnings problem.


Organisation

 Kursen utgörs av föreläsningar med integrerade övningar och ett antal inlämningsuppgifter med handledning.

Litteratur

Boken "Optimal Control Systems" av Desineni Subbaram Naidu, CRC Press 2003. Kompletterande material om stokastisk reglering samt material för inlämningsuppgifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

I tid inlämnade och godkända inlämningsuppgifter är ett nödvändigt villkor för att bli godkänd på kursen. För att få betyg 4 och 5, krävs därutöver vissa specificerade uppnådda resultat på på en skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-18 4,5 hp, 0209]