Kursplan för Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Bridge and machine work
 • KurskodSJO895
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0216 Projekt, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Johan Hartler
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
SJO855 Marina maskinsystem 1
SJO870 Marina maskinsystem 2
SJO875 Fartygskommunikation
SJO885 Sjövägsregler
SSY335 El- och reglersystem

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande kunskap om rutiner ombord. Studenten skall fördjupa och tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser inom ett projektarbete. som omfattar alla delar av en resa, så som maskindrift, reseplanering och dagboksförande, och avslutas med en färdighetsprövning av kunskapen i simulator.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera vaktrutiner i maskinrummet
- Beskriva och använda maskindagbok och oljedagbok
- Tillämpa säkerhetsmanualer i ett mindre fartyg
- Ställa samman en enklare teknisk varvs-specifikation för ett fartyg
- Förklara grundläggande begrepp i samband med in/ut dockning
- Jämföra varvets arbetsorder med rederiets varvsspecifikation
- Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs
- Beskriva ett relevant reservdelsbehov vid större underhållsarbete på tex en huvudmaskin
- Tillämpa principer för voyageplaning i kustnära vatten.
- Använda bryggprocedurer vid genomförande av en kustnära resa
- Beskriva vilka funktioner som finns vid search & rescue operation
- Beskriva uppbyggnad av ett bryggsystem.
- Analysera information ifrån brygginstrument och dess påverkan vid uppstart av brygga.
- Tillämpa metoden Identifiera, analysera & agera i trafiksituationer inom områden med hög trafikintensitet i enlighet med internationella sjövägsreglerna
- Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR konfigurationer.
- Beskriva meteorologiska begrepp.
- Tillämpa meteorologiska prognoser vid reseplanering avseende fartygets sjösäkerhet.
- Beskriva de åtgärder man bör ta i första skedet efter en incident. Grundstötning/kollision.
- Definiera stabilitetsförändrande begrepp och dess påverkan på fartyget i sjö
- Beräkna påverkan på fartyget utifrån ett stabilitetsperspektiv vid lyftoperationer ombord
- Lastsäkring

Innehåll

- Arbeta i maskinteam med vaktgång, ronder och arbetsorder.
- Maskindagbok och oljedagbok.
- Reseplaneringprocess
- Arbeta i bryggteam med procedurer, checklistor och navigator/co-navigator koncept
- Simulatorkörningen i kustnära farvatten på färdighetsnivå
- Stabilitetsberäkningar och skadestabilitet i digital miljö
- Beräkningsgrunder vid grundstötning/vattenintrång
- Parametrisk rullning, broaching och andra begrepp inom dynamisk stabilitet
- Instruktioner vid nödsituationer
- Dockning
- DIP-planer

Organisation

Föreläsningar, simulatorpass, räkneövningar, projekt.

Litteratur

Advanced navigation. 

Examination inklusive obligatoriska moment


Godkänd simuleringskörningar
Godkänd reseplanering avseende däck och maskin

STCW

 • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
  Ingår även i kurs:SJO517,SJO865,
 • A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping
  Ingår även i kurs:SJM005,SJO885,
 • A-II/3 Maintain seaworthiness of ship
  Ingår även i kurs:SJO865,
 • A-II/3 Manoeuvre the ship and operate small ship power plants
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJO865,SJO890,
 • A-II/3 Monitor the loading, stowage, securing and unloading of cargoes and their care during the voyage
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Automatic pilot
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Compasses
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Meteorology
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigation
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigational aids and equipment
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
  Ingår även i kurs:SJO517,SJO875,
 • A-II/3 Respond to emergencies
  Ingår även i kurs:SJO875,
 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:SJO855,SJO870,SJO890,SSY335,