Kursplan för Systemtänkande för hållbarhetsomställningar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSystem interventions for sustainability transitions
 • KurskodSEE050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28118
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp
  0220 Inlämningsuppgift 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp

    Examinator

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    SEE040 Ledarskap för hållbarhetsomställningar rekommenderas då Systemtänkande för hållbarhetsomställningar till viss del är en fortsättning och fördjupning av SEE040.

    Syfte

    Många av de tekniska system i samhället som ingenjörer arbetar inom under sin yrkesverksamma karriär genomgår stora förändringar vad gäller teknisk utveckling, marknad, lagstiftning och användarbeteenden. För att nå upp till höga krav på hållbarhet är det inte längre frågan om marginella förändringar av existerande system utan snarare frågan om att dagens system behöver ersättas med nya, vilket tydligt uttrycks i FN:s Agenda 2030 "Transforming our world" med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med kursen "Systemtänkande för hållbarhetsomställningar" är att öka studentens förmåga att arbeta med systeminnovation, genom att från olika perspektiv kartlägga och på djupet förstå komplexa sociotekniska system (t.ex. systemen kring energi, mobilitet eller mat) och de lösningar som utmanar existerande system; samt genom att i dialog med relevanta samhällsaktörer och forskare identifiera hävstångspunkter där insatser kan bidra till önskvärd förändring i systemen. Kursen är förberedande inför framtida examensarbete i linje med Challenge Lab, där man tar sig an regionala hållbarhetsutmaningar på systemnivå ihop med de aktörer som berörs.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

        1.    Applicera grundläggande koncept kopplade till systeminnovation

        2.    Identifiera, analysera och diskutera utmaningar hos befintliga sociotekniska system i relation till framtida hållbarhetskrav med hjälp av backcasting

        3.    Reflektera över val av olika systemverktyg samt dess möjligheter och begränsningar

        4.    Skapa konceptuella modeller av komplexa system

        5.    Identifiera och definiera systemgränser och skalor av system

        6.    Analysera orsaker och samband ur ett systemperspektiv

        7.    Identifiera förstärkande och balanserande dynamiska återkopplingsmekanismer

        8.    Göra en aktörsanalys samt leda dialog i multiaktörssammanhang

        9.    Hitta strategiska och relevanta hävstångspunkter i system där insatser kan få stor effekt

        10.    Identifiera och formulera problem (frågeställningar) i komplexa samhällssystem

    Innehåll

    Denna kurs kombinerar historisk och konceptuell utveckling av systemtänkande med praktisk tillämpning i ett verkligt case kopplat till hållbarhetsomställningar av sociotekniska system i regional kontext med många involverade aktörer. Kursen inleds med en generell introduktion kring för kursen centrala koncept såsom systeminnovation, backcasting, transdisciplinärt arbetssätt samt medskapande i multi-aktörssammanhang. Introduktionen följs av en fördjupning av systemtänkande med en historisk utblick, genomgång av dess centrala begrepp samt tillämpning i ett verkligt case i Västra Götaland.

    Caset genomförs i mindre studentgrupper och tar sin utgångspunkt i ett regionalt sociotekniskt system (exempelvis mobilitet, energi eller mat) där hållbarhetsutmaningar förekommer. Detta system kartläggs konceptuellt genom statiska representationer för att förstå både dominanta sociotekniska konfigurationer och lovande alternativ (nicher). Som en del i detta hålls dialoger med samhällsaktörer för att iterera och förankra systemrepresentationer i en verklig kontext. Verktyg som aktörsanalys samt metoder för samskapande såsom facilitering och dialogtekniker är här centrala.

    Utifrån de systemrepresentationerna och aktörsdialoger identifieras de mest intressanta fenomenen i det sociotekniska systemet i relation till de identifierade nicherna. Områden väljs med potential för transformativ förändring (systeminnovation) antingen inom den dominerande systemkonfigurationen eller genom uppskalning av nicherna. En mer detaljerad dynamisk kartläggning av de valda områdena itereras sedan fram för att fånga återkopplingsmekanismer och andra komplexa samband, för att slutligen identifiera hävstångspunkter där en liten förändring kan få stora effekter. De valda hävstångspunkterna kopplas även till pågående regionala processer och aktörers intresse samt till större samhälleliga trender (macro-/landskapsnivå) för att säkerställa relevans och genomförbarhet. Hävstångspunkten formaliseras slutligen som en forskningsfråga med relaterade metoder (baserade i backcastingramverket) för att kunna användas som grund för ett examensarbete i linje med Challenge Lab.

    Organisation

    Kursen organiseras utifrån en kombination av föreläsningar, case och reflektion:
    • Teorier och verktyg: Introducerande föreläsningar och litteratur
    • Case: Ett hands-on case där verktygen appliceras i verkliga hållbarhetsutmaningar i Västsverige.
    • Reflektion: En reflektionsuppgift om systemtänkande som omfattar hela kursen, där studenterna reflekterar på de verktyg som används i caset.
    Jämfört med kursen SEE040 fokuserar denna kurs på fördjupning och tillämpning av system-verktyg som används i ett mer omfattande case som även kan leda fram till en forskningsfråga för ett framtida examensarbete.

    Litteratur

    Kurslitteratur tillgänglig via Canvas.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Kursen examineras genom ett kursövergripande case som görs i grupp samt en individuell reflektionsuppgift.

    Caset görs i grupp och består av delinlämningar samt en slutinlämning där studenterna tillämpar kursens teorier och verktyg på ett verkligt sociotekniskt system.

    Den individuella reflektionsuppgiften består i en essä där studenten 1) beskriver för kursen centrala teorier och koncept, 2) reflekterar över sitt lärande under kursens gång där teorier och verktyg tillämpats, samt 3) relaterar kursens innehåll till sin roll som ingenjör om hinder/möjligheter att bidra till hållbar omställning i sociotekniska system i samhället.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.