Kursplan för Flervariabelmatematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2013-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus in several variables
 • KurskodMVE041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47129
 • Max antal deltagare120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 fm J
 • 12 Okt 2019 fm SB_MU
 • 28 Aug 2020 fm J
0208 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MVE040 Flervariabelmatematik Z

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Matematisk analys i en variabel samt Linjär algebra.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge sådana kunskaper i matematisk analys i flera variabler och numerisk analys som är nödvändiga för övriga kurser inom Z-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs

 • kunna redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp
 • ha fått förståelse för och kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
 • kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
 • ha fördjupat sin förmåga att utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.

Innehåll

Rummet Rn, öppna/slutna/kompakta mängder. Funktioner från Rn till Rm, kurvor och ytor. Gränsvärden, kontinuitet, differentierbarhet, kedjeregeln. Partiella derivator, gradient och tangentplan, riktningsderivata, differentialer. Funktionalmatriser, funktionaldeterminanter. Numerisk lösning av ickelinjära ekvationssystem. Extremvärden, optimering på kompakta områden, optimering med bivillkor. Numerisk optimering: gradientmetoden och Newtons metod. Dubbel- och trippelintegraler, generaliserade dubbelintegraler. Polära och sfäriska koordinater, variabelsubstitution. Volymberäkningar, masscentrum, arean av buktig yta. Kurvintegraler och Greens formel. System av ODE, numerisk lösning. Kort om PDE: Laplace och Poissons ekvationer, numerisk lösning. Matlabtillämpningar.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart. Exempel på examinationsformer som kan förekomma är:

 • utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång
 • annan dokumentation av kunskapsutvecklingen
 • projektarbete enskilt eller i grupp
 • skriftlig eller muntlig tentamen under och/eller i slutet av kursen
 • problem/uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-12-09: Examinator Examinator ändrat från Thomas Wernstål (twernst) till Hossein Raufi (raufi) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2019-10-16: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Thomas Wernstål (twernst) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-12 6,0 hp, 0108]