Kursplan för Ingenjörsmetodik

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to industrial design engineering
 • KurskodMPP083
 • Omfattning10,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 10,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MPP081 Ingenjörsmetodik TD
 • MPP082 Ingenjörsmetodik
 • PPU051 Färglära

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå grundläggande arbetsfält och innehåll i TD-ingenjörens arbete.
 • Beskriva, förklara och tillämpa en produktframtagningsmetodik för att lösa öppna och osäkra problem med målet att skapa värde.
 • Förstå och skapa värde i en lösning genom användarcentrearad utformning baserat på identifierade behov och krav.
 • Beskriva, förklara och tillämpa vanligt förekommande metoder inom ide-generering, konceptgenerering, konceptutvärdering.
 • Beskriva och förklara begreppet hållbar utveckling och dess koppling till produktutveckling.
 • Relatera till några centrala etiska begrepp och teorier i en diskussion om etiska aspekter av tekniska system
 • Grundläggande förstå Industridesign i en historisk synvinkel.
 • Beskriva och tillämpa Gestaltlagar samt semantik på två- och tredimensionella former.
 • Demontera enklare mekaniska produkter och beskriva dess uppbyggnad både i text och i bild.
 • Sammanställa och anpassa material för en skriftlig rapport så att rapporten på ett tydligt och sammanhängande sätt beskriver den lösning som har valts under ett enklare produktutvecklingsarbete och de val som har gjorts på vägen fram till denna lösning.
 • Söka efter patent i angivna databaser samt avgöra patentets omfattning.
 • Planera och strukturera samt genomföra en muntlig presentation av ett enklare produktframtagningsprojekt.
 • Planera och genomföra arbete i grupp under lång tid.
 • Beskriva och förklara vanliga konflikter som kan uppstå i en grupp och föreslå åtgärder ifall någon av dem inträffar
 • Reflektera kring egna erfarenheter från gruppdynamik.

Innehåll

Kursen är en introduktion till design och produktutvecklingsarbetets metodik och praktik. För att studenterna skall förstå upplägget av utbildningen, tillhörande frågeställningar, arbetsmetoder och sin framtida yrkesroll får de lära känna produktutvecklingsprocessen och dess olika faser samt utvecklingsarbetets innehåll, omfattning och problematik - på engelska populärt kallat Design Thinking.

Kursen är teori+projektkurs med grundintroduktion av kunskaper i metodik och påvisar betydelsen av de parallellt erhållna färdigheter i MPP057 Skiss och Modellteknik.

Organisation

Kursen omfattar:

Föreläsningar och övningar som introducerar kursinnehållet.
Obligatoriska workshops med fokus: God Design, Gestaltlagar, Produktanalys, digitala verktyg.

Kunskaperna och färdigheterna som erhållits under föreläsningar, övningar samt workshops tillämpas sedan i ett produktutvecklingsprojekt.

Projektet genomförs i grupp och fokuserar på att lösa ett verkligt, öppet och osäkert problem, dvs. ett problem vars formulering inte är given och som kan ha flera alternativa lösningar. Projektet redovisas både muntligt och skriftligt.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

På kursen ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att du skall få godkänt på kursen krävs godkänt i samtliga nedanstående moment:
 • Godkänd närvaro vid handledningstillfällena.
 • Godkänd närvaro vid föreläsningar och seminarier och att du med godkänt resultat har genomfört de seminarieövningar/arbetsuppgifter som ingår.
 • Godkänd rapportskrivning och deltagande.
 • Godkänt genomförande och presentationer av projektarbetet
 • Godkänd Centralbiblioteksuppgift och obligatorisk närvaro