Kursplan för Konstruktion av DSP-system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-12-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnImplementation of digital signal processing systems
 • KurskodMCC150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15114
 • Max antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
  0218 Laboration 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  3,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Information saknas

   Särskild behörighet

   För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
   Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Rekommenderade förkunskaper:
   • MATLAB och grunder i signalbehandling, som transformer och filtrering (t.ex., SSY130 Applied signal processing)
   • Grundläggande kunskaper i kommunikationssystem (t.ex., Digital communication ESS140)
   • VHDL/Verilog och FPGA-system (t.ex., EDA322 Digital design eller/och DAT093 Introduction to electronic system design).
   • Koncept kring AD-omvandling (t.ex., DAT116 Mixed-signal system design)

   Syfte

   Vi lever i en tid där mer och mer information genereras, lagras och presenteras i ett digitalt format: text, ljud, bilder, video, ja till och med valutor. Digital signalbehandling (DSP) är en teknik som inte bara stöder vår nuvarande livsstil, utan den kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Genom att använda olika designmetoder kan DSP-system implementeras på olika elektronikplattformar; från programvara inuti en dator, till applikationsspecifika integrerade kretsar (ASICs) i en mobiltelefon. Vilken implementeringsplattform som ska användas och vilken designmetod som ska användas, dessa val beror på DSP-algoritmen och kraven från applikationen.

   Det första syftet med kursen är att introducera studenter till implementation av DSP-system på olika plattformar, t.ex. Field Programmable Gate Arrays (FPGA), programmerbara signalprocessorer och ASICs. Det andra syftet är att introducera konstruktionsflöden som gör det möjligt för konstruktörer att göra avvägningar, t.ex. mellan prestanda och effektförbrukning, under implementeringen av DSP-algoritmer. Specifikt kommer vi att behandla DSP-implementering med hjälp av FPGAer (t.ex. Altera eller Xilinx), för några utvalda systemapplikationer (t.ex. trådlös kommunikation, fiberkommunikation och radar). Visserligen ligger fokus på laborationer och designprojekt på FPGAer, men även DSP-implementering med hjälp av signalprocessorer och ASICs kommer också att diskuteras och de tre olika plattformarna kommer att jämföras och kontrasteras.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Beskriva ett typiskt designflöde för DSP-system, beaktande olika plattformar för DSP-implementering (t.ex. ASIC, FPGA, signalprocessor och GPU) och implementeringsaspekter som parallellism, pipelining och s.k. fixed-point tal
   - Beskriva och analysera grundläggande DSP-block, t.ex. FIR-filter, FFT-block, block för direkt digitalsyntes (DDS), adaptiva filter, equalizers och block för återvinning av signaler
   - Beskriva hur en DSP-funktion kan implementeras med olika hårdvaruresurser och förklara avvägningen mellan prestanda och resurser
   - I MATLAB utveckla modellkomponenter som motsvarar hårdvarublock, för att simulera och optimera DSP-kretsar och system
   - Använda professionella datorbaserade verktyg för DSP-konstruktion, simulering, implementering, felsökning och slutlig implementering på FPGA-kort för att genomföra signalbehandling i realtid
   - Utvärdera DSP-algoritmer och deras implementeringar med avseende på, exempelvis, kiselyta, datatakt, datafördröjning och effektförbrukning
   - Resonera kring a) fördelar och begränsningar med att implementera DSP med hjälp av FPGAer, b) de viktigaste designavvägningarna kring denna typ av konstruktion, samt c) den prestanda som kan förväntas vid användning av FPGAer jämfört med signalprocessorer jämfört med ASICs

   Innehåll

   Grundläggande begrepp som sampling, kvantisering och filtrering. Talrepresentation och aritmetik för DSP. Hårdvarustrukturer för filter och FFT. Hårdvaruparallellism och pipelining för att öka datatakten. DSP-implementering för FPGA-arkitekturer. Delsystem för DSP, som direkt digitalsyntes (DDS), equalizers och block för signalåtervinning, och deras FPGA-implementeringar. Designöverväganden, inklusive analog-digital konvertering, för realtids-kommunikationssystem på FPGA-kort. Fallstudier/gästföreläsningar om applikationer, som kan innefatta trådlösa system, fiberoptiska system och radarsystem.

   Organisation

   Föreläsningar: Dessa beskriver DSPns roll i olika tillämpningar och ger diverse tillämpningsexempel. De kommer också att introducera den teoretiska bakgrund som behövs för DSP-implementering och tillhandahålla exempel på DSP-implementering.

   Laborationer: Dessa ger praktisk träning på hur man använder datorbaserade verktyg för DSP-konstruktion. Med stöd från ett laborationskompendium, kommer studenterna att genomföra en konstruktionsuppgift och verifiera DSP-implementeringen med hjälp av såväl simuleringar som test i hårdvara.

   Designprojekt: Studenterna arbetar i grupp för att konstruera ett DSP-system på en FPGA-plattform för att uppnå viss prestanda. Studenterna kommer att få handledning under projektet.

   Litteratur

   Förutom kursspecifika kompendier innefattar kurslitteraturen kapitel från följande böcker:

   - Uwe Meyer-Baese, Digital Signal Processing with FPGA, 4th ed., Springer 2014
   - Dejan Markovic and Robert W. Brodersen, DSP Architecture Design Essentials, Springer 2012

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Det finns två moment i kursen: laborationer och ett designprojekt.

   Laborationer (UK eller GK): Dessa inkluderar guidade laborationer och hemuppgifter.

   Designprojekt (UK, 3, 4 eller 5): Studenterna kommer att arbeta i grupper för att implementera ett DSP-system för en viss applikation. Studenterna behöver designa, verifiera och demonstrera en fungerande prototyp av ett DSP-system, samt presentera sitt arbete som en vetenskaplig rapport. Här kommer betyget att baseras på varje students individuella prestation samt prestationen som medlem i projektgruppen.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2019-12-02: Examination Examination ändrat av PA
     Renamed mini project to design project
    • 2019-12-02: Organisation Organisation ändrat av PA
     Renamed mini project to design project