Kursplan för Sustainable supply chains

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable supply chains
 • KurskodITR363
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37115
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ITR362 Hållbar logistik

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Students are expected to have background in logistics, supply chain management or operations management, which will be the point of reference for the course.

Syfte

The aim of the course is to provide students with a knowledge on sustainability in and sustainable development of contemporary supply chains, ranging from suppliers and customers towards logistics services providers and consumers.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna visa kunskap om, och förståelse för, principer och arbetssätt inom hållbar utveckling av försörjningskedjor i allmänhet. Studenterna ska förstå och hantera frågeställningar som:; vad utgör en hållbar försörjningskedja? Hur kan försörjningskedjor utvecklas för ökad hållbarhet? Mer specifikt ska studenterna kunna:
 • Beskriva och utveckla resonemang kring den roll och betydelse hållbarhet och hållbar utveckling har i olika typer av försörjningskedjor.
 • Identifiera och utvärdera existerande och framväxande principer, ramverk och teorier inom hållbar logistik och -supply chain management
 • Förklara negativa effekter av en verksamhets processer och av ineffektivitet i logistikaktiviteter, både individuellt och i relation till organisationens försörjningskedja.
 • Beskriva energikrävande aktiviteter samt potentiella källor till utsläpp från transport- och logistikaktiviteter.
 • Identifiera och utvärdera åtgärder för att skapa miljömässigt hållbar logistik.
 • Analysera och ta fram lösningar på olika hållbarhetsutmaningar, och resonera över hur dessa lösningar påverkar olika aktörer.
 • Visa medvetenhet om teknikens roll som möjliggörare av hållbara försörjningskedjor.
 • Ta fram strategier för hållbar utveckling av försörjningskedjor.

Innehåll

Kursen baseras på sju teman:
1. Roll och betydelse av miljömässig hållbarhet och socialt ansvar i försörjningskedjor
2. Principer för grön och hållbar logistik och produkter
3. Logistiska aktiviteters miljöpåverkan (transport, lagerhållning, värdeskapande aktiviteter)
4. Hållbarhet inom inköp och leverantörsrelationer
5. Hållbara tjänster
6. Cirkulära försörjningskedjor och returlogistik
7. Strategier, principer och verktyg för hållbar utveckling av försörjningskedjor

Organisation

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbete, inlämningsuppgifter, seminarier och en lärlogg. Gästföreläsningar är vanligtvis obligatoriska och aktivt deltagande i de efterföljande diskussionerna ses som centralt.

Litteratur

Lärobok, forskningsartiklar och annat praktiskt orienterat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och muntlig examination. En del av examinationen sker under kursens gång i form av presentationer och kortare rapporter. Alla individuella delmoment i kursen måste vara godkända för att få godkänt på kursen i sin helhet.