Kursplan för Kvalitetssäkring och processtyrning baserat på oförstörande provning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-04-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNon-Destructive Testing (NDT) in quality assessment and process control
 • KurskodIMS055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09120
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 em SB
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 17 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

 • Håkan Wirdelius
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MTT065 Inspektion och anläggningskontroll med oförstörande provning (OFP)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i materialkunskap

Syfte

Kursen syftar till att förbättra kunskapen om oförstörande provningsmetoder och deras industriella tillämpningar. Kursen ska ge en inblick i riskrelaterad kvalitetsbedömning. När risker har fastställts, måste de bedömas med avseende på potentiella skadeverkningar, sannolikhet att defekten uppkommer och sannolikhet att använd metod detekterar densamma. Viktigaste i kursen är att utveckla och skilja mellan teknik (NDT), metod (NDE) och kvantitativ inspektion (QNDE). Kursen syftar till att förbättra kunskapen om oförstörande provning och dess industriella tillämpningar med fokus på dess roll för processövervakning, processtyrning och konstruktion. I allmänhet samlas data in för att sammanställa information som förstärker den kunskap som olika roller och funktioner behöver för att fatta alla typer av beslut. Samma data kan användas för olika typer av beslut av olika roller med olika krav. Därför måste hela infrastrukturen för effektiv användning av data beaktas: hur den samlas in, hanteras, analyseras och visualiseras i förhållande till den funktion som behöver den. I Vid t.ex. kvalitetsbedömning, finns det olika krav på mätosäkerheten om metoderna skall användas för att ta go/no-go beslut om en enda produkt eller om informationen kommer att användas för processövervakning. Data som separeras från sitt sammanhang förlorar snabbt sin mening och inget beslut kan vara bättre än kvaliteten på de data som ursprungligen samlades in.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen ska ge en inblick i riskrelaterad kvalitetsbedömning. När risker har fastställts, måste de bedömas med avseende på potentiella skadeverkningar, sannolikhet att defekten uppkommer och sannolikhet att använd metod detekterar densamma. Viktigaste i kursen är att utveckla och skilja mellan teknik (NDT), metod (NDE) och kvantitativ inspektion (QNDE). Med åldrande komponenter och strukturer i ett hållbart samhälle kommer ett tillförlitligt underhåll bli en mycket viktig utmaning i framtiden. Utmaningen är att förlänga komponenternas livslängd samtidigt som säkerhetsnivån skall bibehållas. Viktigt i kursen är att utveckla och kunna förstå distinktionen mellan teknik (NDT), metod (NDE) och kvantifiering av dess kapacitet (QNDE) vid både processövervakning, tillverkningsinspektion och vid återkommande provning (driftsinducerade defekter).
 • Beskriva grunderna (fysiken) i de mest förekommande teknikerna (MT, PT, UT, ET och RT), respektive tillämpning och deras kapacitetsbegränsningar.
 • Tillämpa några av dessa metoder i praktiska tillämpningar och ge med avgörande förståelse för svårigheterna i tolkningen av den tillhandahållna signalen svar.
 • Utifrån ovanstående förstå varför matematisk modellering av fysiken är nödvändig för att förstå sambandet mellan NDT-signaler och t ex materialegenskaper, defektparametrar och effekter baserad på vald metod (procedur).
 • Delges exempel på forskningsprojekt där modellering använts för att möjliggöra att OFP tillämpas vid kvalitetsbedömning i olika branscher och ändamål; även empiriska modeller baserade på både NDT-data och simuleringar (metamodellering).
 • Skilja mellan begreppen: NDT, NDE, QNDE och IqNDE.
 • Beskriv de grundläggande degraderingsmekanismerna som är relevanta och som därmed adresseras med inspektion under drift.

Innehåll

Metoder och tekniker inom kursen är följande:
 • Tillverkningsdefekter (svets) och driftsinducerade defekter (korrosion, utmattning, SCC...)
 • Tillverkningskontroll (PSI) och återkommande provning (ISI)
 • OFP metoder och deras respektive bakomliggande fysik
 • Kvantitativa metoder för analys (QNDE) och sannolikhet för detektering (POD)
 • Processövervakning och återkommande provning (ISI)
 • NDT metoder och fysiken som de baseras på
 • Exempel på materialegenskaper och andra kvalitetsaspekter som kan korreleras med hjälp av olika OFP metoder
 • Matematisk modellering och tillämpning av simulering (OFP)

Organisation

Kursen har för avsikt att ge deltagarna grundläggande insikt om ett antal OFP metoder, handhavandet och deras förmåga att upptäcka, karakterisera och storleksbestämma relevanta defekter. Kursen innehåller både föreläsningar och problemorienterade laborationer. Programvaran simSUNDT kommer att användas för att fördjupa förståelsen för specifikt ultraljud som OFP metod och komplettera denna laboration.

Litteratur

"Nondestructive evaluation: theory, techniques and application" av Peter J. Shull (Marcel Dekker) tillgänglig som e-bok.

Examination inklusive obligatoriska moment

Laborations tillfällen (2) och studiebesök är obligatoriska. Under den fjärde veckan kan en välskriven rapport som beskriver NDT: s metoder (fysik, tillämpningar, för-och nack delar) ge upp till 4 poäng vid examinationen (16 poäng till årskurs 3). Rättelser av rapporterna görs av andra studenter under en föreläsning i vecka 4 (ger också 1 poäng).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-01-15 7,5 hp, 0119]
  • 2019-11-13: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Förmiddag till Eftermiddag av Rickard Johansson
   [2020-01-15 7,5 hp, 0119]