Kursplan för Fysik för ingenjörer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics for engineers
 • KurskodFFY621
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2020 fm SB
 • 07 Apr 2020 fm DIST
 • 18 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • FFY620 Fysik IT

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematikkurser i IT1-2.

Syfte

En civilingenjör skall ha en gedigen analytisk förmåga baserad på en matematisk och naturvetenskaplig grund, samt ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt angreppssätt på nya problem. För detta krävs bland annat goda grundkunskaper inom klassisk och modern fysik samt träning i att lösa problem och bygga teoretiska modeller. Detta är också väsentligt för att man på ett effektivt sätt skall kunna samverka med olika specialister. Kursen "Fysik för ingenjörer" syftar i sin helhet till att bygga upp en sådan kompetens av kunskaper och färdigheter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för principer och lagar för materiens egenskaper och uppträdande samt vad som bestämmer hur och varför kroppar rör sig
- formulera matematiska modeller utgående från verkliga tekniska eller fysikaliska frågeställningar
- redogöra för ett antal grundbegrepp som är centrala i all fysik och teknik, främst energibegreppet
- göra enklare beräkningar i grundläggande kvantfysik och kunna förstå uppbyggnaden av atomer och fasta ämnen, vågpartikel-dualism m.m
- beskriva och exemplifiera kvantfysikens betydelse för moderna tekniska tillämpningar.

Innehåll

Kursen inleds med mekanik och vågrörelselära. Med hjälp av begrepp som kraft, energi och rörelsemängd beskrivs och förklaras rörelse hos föremål i vår omgivning. Därefter introduceras de tänkesätt och de begrepp som krävs för att förstå den mikroskopiska världen. För att förstå den mikroskopiska världen behöver man veta hur atomer, moleyler och fasta ämnen är uppbyggda. När detta är behandlat går vi över mot rörelse i mikrovärlden och hur partiklar och vågor transporteras. Kunskapen om händelseförloppen på atomär nivå är av avgörande betydelse för utvecklingen av den moderna mikro- och nanotekniken. På kursen tar vi upp en rad tillämpningar, exempelvis blir det laborativt arbete med elektronmikroskop.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar samt tutorials. De senare är tillfällen för inlämning av lösningar på inlämningsuppgifter, studentpresentationer av lösningar av dessa  och diskussion i halvklass. Denna aktivitet är frivillig men kan ge bonuspoäng att addera till resultatet på den skriftliga tentan.

Litteratur

University physics av Young & Freedman.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-01-14 7,5 hp, 0106]