Kursplan för Strängteori

Kursplan fastställd 2016-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnString theory
 • KurskodFFM485
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19118
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten förutsätts ha tagit kurser i kvantfysik, matematisk fysik, elektromagnetism och subatomär fysik på kandidatnivå. Ett absolut krav är även speciell relativitetsteori medan kurser i kvantmekanik och gravitationsteori på mastersnivå starkt rekommenderas men är inte strikt nödvändiga för att kunna följa kursen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en  introduktion till strängteori och fundamentala frågor om naturen som bara kan besvaras med strängteori. Detta görs med ett minimum av avancerade matematiska metoder. Kursen syftar också till att ge en inblick i hur strängteori kan användas för studier av starkt kopplade system inom t.ex.
fasta tillståndets fysik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter att ha gått kursen i strängteori bör studenten ha fått en god förståelse för varför vanlig kvantfältteori inte går att applicera på allmän relativitetsteori och hur detta problem löses upp av strängteori. Studenten skall också ha erhållit en uppsättning matematiska metoder som gör det möjligt att att beräkna olika fysikaliska effekter i strängteori, och hur den gravitationella kraften samt standardmodellen kan extraheras ur strängteori och dess solitoniska lösningar, D-branen. Han/hon bör också kunna kvantisera strängen och beskriva dess fysik i termer av Virasoroalgebran. Ett speciellt  viktigt mål är att studenten ska kunna diskutera och värdera strängteorins goda såväl som dåliga egenskaper samt dess relation till vanliga modeller för fyrdimensionell fysik.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de problem som uppstår om man försöker förstå universum och dess fysik med vanlig kvantfälteori. Denna är mycket framgångsrik när den används inom elementarpartikelfysik (standardmodellen) men fungerar inte alls ihop med gravitation, ett problem som strängteori löser. Strängteori introduceras sedan med ett minimum av avancerad matematik. Några av dess egenskaper studeras, t.ex. fysik i högre dimensioner än fyra och D-bran, ett slags dynamiska flerdimensionella solitoner som kan användas till att generera standardmodellen från strängteori. Kompaktifiering från en högre dimension till fyra dimensioner  diskuteras också. Mer avancerade aspekter som konform fältteori, lågenergisupergravitation och  spridningsamplituder nämns men studeras inte i detalj.

Organisation

Föreläsningarna täcker allt viktigt kursmaterial medan tekniska färdigheter tränas genom att lösa ett antal hemproblem.

Litteratur

B. Zwiebach, 'A first course in string theory' (Cambridge university press, 2nd edit. 2009)

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemproblem och en obligatorisk muntlig tentamen