Kursplan för Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-03-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental and resource analysis for a sustainable built environment
 • KurskodENM165
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2020 em H DIG
 • 27 Aug 2020 fm J DIG
0216 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt i följande kurser (eller i kurser med motsvarande lärandemål m a p i huvudsak hållbar utveckling) är förkunskapskrav:
Byggnaders funktioner och utformning (BOM205), Tätorters funktioner och utformning (BOM210), Byggnadsmaterial (BOM195).

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna i sin yrkesroll ska kunna utföra grundläggande hållbarhetsanalyser och fatta beslut som bidrar till en hållbar utveckling. Studenten ska ta till sig de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven på hållbar utveckling men också förstå nödvändigheten av att göra personliga ställningstaganden, såväl privat som yrkesmässigt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva hållbar utveckling och förklara hur begränsade resurser och ökande befolkning sätter ramar för samhällsutvecklingen
 • Beskriva hur förutsättningarna för och behovet av hållbar utveckling ser olika ut i olika delar av världen
 • Beskriva olika sorters naturresurser och dessas eventuella begränsningar
 • Strukturera tidens stora miljöproblem med hjälp av DPSIR (ramverk för utvecklad orsak-verkan-kedja som inkluderar samhällets respons på problemet i fokus)
 • Kritiskt analysera och utvärdera tekniska lösningar och samhällsbyggnadsprojekt med hjälp av miljösystemanalytiska modeller och verktyg såsom livscykeltänkande och indikatorer för hållbar utveckling
 • Konstruera grundläggande konceptuella modeller till stöd för systemtänkande
 • Förklara hur tekniska lösningar på olika nivåer i samhället påverkar dess energi- och materialflöden
 • Beskriva och diskutera hur samhällets tekniska system (bl.a. bebyggelse, energi, infrastruktur, vatten- och avlopp samt avfallshantering) kan och bör utformas för att bidra till ett hållbart samhälle
 • Beskriva och diskutera drivkrafter och strategier för hållbarhetsarbete inom industrin i allmänhet och inom byggbranschen i synnerhet
 • Beskriva grunderna i hur samhället styr arbetet med hållbar utveckling genom t.ex. miljölagstiftning och ekonomiska styrmedel
 • Förklara hur normer, etik och värderingar leder till olika tolkningar av hållbarhetsfrågor och konsekvenserna av detta
 • Redogöra för sin personliga uppfattning om hållbar utveckling och sin roll i denna, privat såväl som yrkesmässigt
 • I sammanhanget hållbar utveckling kritiskt granska texter om och kommunicera synpunkter på komplexa frågeställningar

Innehåll

I den här kursen belyses hållbarhetsområdet utifrån några olika infallsvinklar, mestadels ur ett rent naturvetenskapligt/tekniskt perspektiv, dvs med något större fokus på miljö än övriga dimensioner av hållbar utveckling, men också ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi vill under kursen visa på de viktigaste aspekterna av hur mänskliga aktiviteter påverkar omgivningen och särskilt tydliggöra den potential att påverka utvecklingen som en samhällsbyggare från Chalmers har.

Organisation

Kursen består av två huvuddelar. I den ena delen, som motsvarar 4 poäng, sker undervisningen genom föreläsningar med efterföljande bonuspoänggrundande fördjupningsövningar i mindre grupper. Denna del av kursen examineras med en salstentamen och betygsätts (U, 3, 4, 5). Den andra delen, motsvarande 2 poäng, består i att skriva en individuell reflektion över så långt i programmet inhämtade kunskaper och färdigheter i hållbar utveckling genom att på ett konkret fall tillämpa och sedan analysera dessa kunskaper och färdigheter. Denna reflektion granskas genom peer response samt presenteras och diskuteras i en mindre grupp. Gruppen skriver även en sammanfattning av diskussionen och redogör för eventuell spridning mellan de individuella reflektionerna. Denna del av kursen bedöms U/G. Kursen ges av Avdelningen för miljösystemanalys med stöd av Avdelningen för fackspråk gällande muntlig och skriftlig presentation. Samarbete kommer också att ske med den parallella kursen Byggnadsteknologi.

Litteratur

Gröndahl och Svanström 2010. Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer. Stockholm: Liber AB.

Examination inklusive obligatoriska moment

Salstentamen och inlämningsuppgift.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2020-03-09: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Valentina
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Valentina
   [0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2020-03-18 4,0 hp, 0116]