Kursplan för Digital konstruktion, projektkurs

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital project laboratory
 • KurskodEDA234
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50148
 • Max antal deltagare30
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • EDA233 Digital konstruktion, projektkurs

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser inom områdena digital- och datorteknik, elektronik samt programmering. Eftersom hårdvarubeskrivande språk är centrala för kursen, rekommenderar vi en av följande kurser som förkunskap: EDA322 Digital konstruktion, SSY011 Elektriska system eller DAT093 Introduktion till elektroniksystemkonstruktion.

Syfte

Detta är en projektorienterad kurs där grupper av studenter, utifrån en given specifikation av ett relativt komplext digitalt system, utvecklar en hårdvaruarkitektur som implementeras, testas och utvärderas. Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter i hur man använder programmerbara digitala integrerade kretsar (FPGA och CPLD) och hur man omsätter en specifikation till en fungerande prototyp av ett mindre elektroniksystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva principerna för en strukturerad och hierarkisk beskrivning av mindre digitala system [P, R].
 • beskriva funktionen hos programmerbara logikkretsar och hur de bäst utnyttjas [L, R, P].
 • hantera datorverktyg för elektronik-konstruktion (EDA) för att utveckla och verifiera konstruktioner med programmerbara logikkretsar [L, R, P].
 • söka efter information i dokumentation / datablad av kommersiella elektroniska komponenter [R, B, V]
 • implementera ett prototypsystem med beaktande av aspekter såsom klockning, synkronisering och styrning (tillståndsmaskin) [R, P].
 • fastställa kraven på strömförsörjning av digitala kretsar i miljöer med flera spänningar [R, P].
 • utveckla ett digitalt prototypsystem, från specifikation, via genomförande och verifiering, till testning och utvärdering [R, P].

Innehåll

Konstruktionsarbete i samband med konstruktion av ett digitalt system i vilket en mikroprocessor kan ingå.

Följande kunskaper förvärvar studenterna:

 • Konstruktion - med begränsade resurser 
 • Felsökning med logikanalysator 
 • Timing 
 • Använda FPGA/CPLD- kretsar 
 • Läsa teknisk dokumentation 
 • Rapportskrivning med fokus på teknisk dokumentation


Organisation

Kursen inleds med en kort föreläsningsserie och några laborationer som gör att studenterna bekantar sig med CAD/EDA-verktygen.
Därefter utför studenterna själva sitt konstruktionsarbete under överinseende av handledaren.
Projektarbetet utförs i grupper om tre till fyra teknologer. Varje grupp väljer en uppgift efter eget förslag eller ur en projektkatalog. Komponenter, instrument och övrig utrustning hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler under en tidrymd av sex veckor. Konstruktionsarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Studenterna har ett möte i veckan med handledare eller examinator som är obligatoriskt. Kursen avslutas med ett seminarium med obligatorisk närvaro, där projekten redovisas.

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker fortlöpande under kursen med laborationer [L], veckomöten [V], granskning av loggböcker [O], bedömning av slutprodukt [P] och rapport [R] samt den muntlig framställning [M]. Betyget sätts utifrån vilket projekt gruppen har valt vilket ger ett bas betyg, detta justeras efter hur väl projektet har genomförts. Det individuella betyget sätts utgående från studentens prestation i gruppen, den muntliga framställningen, inlägg i loggbok samt individuell bidrags rapport. Alla delmoment ovan måste vara godkända för slutbetyg på kursen. Utförligt underlag finns i kurs-PM.