Kursplan för Advanced software architecture

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced software architecture
 • KurskodDAT220
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24117
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 19 Mar 2020 fm L
 • 09 Jun 2020 fm L
 • 24 Aug 2020 fm L
0209 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 1) en kandidatexamen i Software Engineering, Programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, inklusive an godkänd kurs i programmering (t.ex. DAT042, DAT050, DAT055, DAT170, TDA545, TDA550 eller motsvarande), och 2) en godkänd kurs i praktisk mjukvaruutveckling eller programvaruteknik projekt (t.ex. DAT256 Software Engineering Project).

Syfte

Korrekt mjukvaru- och systemarkitektur är avgörande för att mjukvaruberoende system uppnår affärsmål och övriga uppdragsmål, och tillfredsställer erforderliga kvalitetsegenskaper såsom prestanda, säkerhet, säkerhet. För detta är sunda arkitekturprinciper och metoder ett stöd för att utveckla, analysera, och vidareutveckla system. För en viss typ av system, t.ex. säkerhetskritiska system, är det av yttersta vikt att kvalitetskraven är uppfyllda, för att eliminera risken för allvarliga, eller till och med katastrofala, konsekvenser. Arkitektur-modellering, -verifiering, -validering och -utvärdering har visat sig vara effektiva medel för att väsentligt öka den övergripande kvaliteten på systemet. Syftet med kursen är att lära sig principer och metoder som hjälper designer/utvecklare/arkitekt att få ökad förtroende för utformningen av arkitektur, inklusive kvantitativ modellering och kvalitativa metoder för utvärdering av arkitektur. Kursen uppmärksammar också de särskilda utmaningar som uppstår i samband med skalning, dynamik, och heterogenitet som finns i system av system, och ultra-storskaliga system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara betydelsen och tillämpningen av metoder för utvärdering av arkitekturer
 • Beskriva ömsesidigt beroende bland kvalitetsattribut och förstå hur de påverkar arkitekturer
 • Bedöma en arkitektur kvantitativt och kvalitativt 
 • Utveckla arkitektoniska modeller med hjälp ADLS, och förstå intentionalitet av modeller under hela systemets livscykel
 • genomföra inkrementella och multi-fidelity arkitektur-centrerad verifiering och validering 
 • Förklara egenskaper och utmaningar i arkitekturer av system-av-system och extremt storskaliga system 
 • Skilja mellan mjukvaruarkitektur, systemarkitektur, och körtids arkitekturer.

Innehåll

 • Kvalitetsattribut i samband med arkitekturer
 • Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av arkitekturer
 • Arkitekt-modellering genom arkitekturbeskrivningsspråk (ADLs) såsom AADL och OMG MARTE
 • System-modellering och SysMLs roll och relation till programvaruarkitekturer 
 • Arkitekturer för evolution och variabilitet
 • Partitionerade och skiktade arkitekturer
 • System-av-system och extremt stor-skaliga system
 • Fallstudie om virtuell integration inom avionik domänen

Organisation

Föreläsningar, seminarier, och projekt. Varje student ska skriva en essä, hålla ett seminarium, och delta i andra seminarier.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Projekten måste vara godkänt. Essän måste vara godkänd och presenterats på ett seminarium. Deltagande vid andra studenters presentationer.