Kursplan för Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmbedded system design project
 • KurskodDAT096
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • DAT095 Electronic system design project

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Godkänt krävs för laborationsdelen av DAT093 (kursmoment 0113) eller för endera av kurserna DAT091 och DAT092. Godkänt krävs också för laborationsdelen av MCC092 (kursmoment 0216) eller antingen MCC091 (kursmoment 0211) eller MCC090 (kursmoment 0107). Konstruktionsövningar och fördjupningsstudie i DAT110 måste ha avklarats. Studenter inom masterprogrammet MPEES har förtur till kursen. Andra studenter som uppfyller förkunskapskraven antas i mån av plats.

Syfte

Kursen övergripande syfte är att studenterna skall lära sig att kritiskt, oberoende och kreativt identifiera, formulera och lösa ett komplext konstruktionsproblem. Detta uppnås genom att studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper från hösten genom att konstruera ett komplext elektroniskt system i ett grupprojekt. Trots att projektets mål varieras år från år, spänner dess teknikinnehåll ändock från inbyggd mjukvara till teknologiplattformar såsom FPGA och ASIC.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Tillämpa sin tekniska expertis i ett flerpersonsprojekt i vilket en elektronisk produkt (FPGA /ASIC) specificeras, designas, implementeras och verifieras.
 2. Sakkunnigt använda moderna EDA-verktyg för FPGA / ASIC.
 3. Bidra, i flera roller, till ett flerpersonsprojekt i vilket en agil projektmodell av industriell typ används. Detta inkluderar att planera, följa upp samt göra avvägningar under resursbegränsning.
 4. Reflektera över grupprocessen i ett internationellt team.
 5. Skriva en akademisk rapport, med flera författare, vars ämne är ett produktutvecklingsprojekt, med korrekt källhantering och inkluderande relevanta etikaspekter.
 6. Dokumentera en elektronisk produkt tekniskt, inklusive dokumentation av test och verifiering.
 7. Designa en muntlig presentation och framföra den under tidsbegränsning.

Innehåll

I denna kurs designar studentgrupper en elektronisk produktprototyp. Från specifikation, funktionell design, detaljdesign ända fram till implementation. Målteknologierna är FPGA och/eller ASIC (digital eller analog).

Organisation

Kursen består av ett större designprojekt. Projektarbetet görs i team där ett antal studenter arbetar tillsammans. Målteknologierna är FPGA men också digital och analog ASIC. I projektarbetet används en vedertagen agil projektmodell. Projektets process och resultat redovisas muntligt och skriftligt. Den skriftliga redovisningen omfattar teknisk dokumentation, ev. projektdokumentation enligt använd projektmodell samt en akademisk rapport.

Litteratur

Rekommenderad: Susan A Wheelan: Creating Effective Teams - A Guide for Members and Leaders 5:e upplagan (Sage publications).
Referenslitteratur: Kursböcker från tidigare obligatoriska kurser inom MPEES-programmet. Manualer för CAD-verktyg. Vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt på kursen måste varje team genomföra ett antal uppgifter. Dessa omfattar: till deadline leverera halvtidsrapport(er), och slutrapport(er) och få dessa godkända; delta i regelbundna teammöten med gruppens handledare, inklusive reflektionsmöten vid halvtid och projektavslut; muntligt presentera planeringsarbetet, halvtidsrapporterna och slutrapporterna; samt leverera en godkänd produkt. Dessutom måste varje student kontinuerligt föra personlig loggbok. 

För godkänt på kursen måste varje student också genomföra en individuell etikuppgift som bedöms på skalan godkänd/icke godkänd. Uppgiften omfattar att skriva en reflektion som adresserar ett etiskt dilemma inom forskning och utveckling inom kursens tekniska område.

Varje grupp examineras på två huvudsakliga slutleveranser: en slutlig akademisk rapport (40%), och produkten, inklusive produktspecifikation (30%); samt på processen under projektets gång (30%). Processen examineras utgående från gruppens gemensamma och individuella loggböcker, dokumentation av den agila processen,  handledarkontakter, etc. Resultatet av denna sammanlagda bedömning är gruppens basbetyg. Ett individuellt betyg sätts sedan för varje student, baserat på studentens bidrag till gruppens gemensamma resultat (alla tre delarna). Det individuella betyget kan vara högre eller lägre än gruppens basbetyg.