Kursplan för Gestaltning och konstruktiv utformning

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural design
 • KurskodBOM170
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22119
 • Max antal deltagare52
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

God förståelse för konceptuell dimensionering av bärande konstruktioner, t ex genom kursen Stomsystem: utformning och utvärdering (VBB122), och för dimensionering av och verkningssätt hos bärande system och konstruktionselement av trä, stål och betong, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner (BMT015), Konstruktionsteknik (BMT020), Träkonstruktioner (VSM196), Armerad och förspänd betong (VBB072) och den parallella kursen Stålbyggnad (VSM191). En eller två kurser i konstruktionsteknik på avancerad nivå får bytas ut med kurser inom arkitektur och teknik på avancerad nivå.

Syfte

Kursen är en avancerad projektkurs avseende utveckling av konceptlösningar för bärande konstruktioner som är utmanande med hänsyn till uttryck, urban kontext och komplexa tekniska lösningar. I kursen ges ett sammanhang där studenterna måste syntetisera tidigare förvärvade kunskaper inom konceptuell dimensionering och konstruktiv utformning i en iterativ designprocess. Huvudsyftet är att stödja studenternas förmåga att arbeta över ämnesdiscipliner och att integrera kunskap från olika områden för att utveckla hållbara, effektiva och innovativa bärande konstruktioner i olika konstruktionsmaterial, där den optimerade tekniska lösningen är del av det arkitektoniska uttrycket. Kursen ska stödja utveckling av en bred interdisciplinär förståelse. Det aktuella projektet kan variera från år till år, men är alltid relaterad till ett aktuellt fall och genomförs i samverkan med externa parter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 • utföra konceptuell dimensionering av avancerade och komplexa bärande konstruktioner i internationella projektgrupper med blandade kompetenser
  • beskriva, förklara och utvärdera förutsättningar och kontext för en designuppgift och uttrycka en intention
  • skapa innovativa koncept för bärande konstruktioner där utryck, effektivt kraftspel och smarta tekniska lösningar integreras
  • utveckla koncpet för bärande konstruktioner i en iterativ process med hänsyn till olika typer av behov och önskemål
  • utvärdera och kritiskt granska föreslagna koncept med hänsyn bland annat till risker och osäkerheter, produktions, livslängdsaspekter och hållbarhet
  • presentera en rekommenderad lösning på en bärande konstruktion, förklara dess funktion och prestanda, hur den påverkats av olika behov och krav samt hur den samverkar med dess kontext
 • tolka och skissa kraftspel och beskriva mekaniskt verkningssätt hos olika typer av avancerade och komplexa bärande konstruktioner av olika material och materialkombinationer
 • beskriva och utvärdera egenskaper hos alternativa konstruktionsmaterial för bärande konstruktioner,

Innehåll

Kursen behandlar gestaltning och konstruktiv utformning av avancerade och komplexa bärande konstruktioner av olika material och materialkombinationer med hänsyn till uttryck, kraftspel och mekaniskt verkningssätt, produktion samt funktion och prestanda vid normal användning. Det är av avgörande betydlese att hantera komplexitet med avseede på strukturens form, kontext i begyggelse och miljö samt interaktion mellan gestaltning och konstruktiv utformning. Vidare innehåller kursen metodik för konceptuell dimensionering, speciellt med hänsyn till interaktion mellan dicipliner i tidgt skede av designprocessen.

 

 

Organisation

Kursen är indelad i fyra på varandra följande skeden. I första skedet utvecklar studenterna, med hjälp av introducerande föreläsningar och studiebesök, förmåga att relatera bärande konstruktioner till deras kontext med hänsyn till bebyggelse och miljö, att beskriva  tekniska lösningar hos avancerade och komplexa bärande konstruktioner, och att läsa av och förklara deras kraftspel.

Ett större projekt avseende konceptuell dimensionering av en avancerad och komplex bärande konstruktion startar där studenterna arbetar tillsammans i internationella grupper med blandade kompetenser. I andra skedet studerar projektgrupperna platsen där konstruktionen skall uppföras med sin kontext och sina speciella förutsättningar genom att utforma många alternativa improviserade koncept för utformningen. I tredje skedet analyseras kontexten och olika intressenters behov och krav ytterligare. De improviserade koncepten utvärderas kritiskt, utvecklas ytterligare, modifieras och förkastas i en iterativ process tills möjliga koncept återstår som lovande lösningar. Designprocessen stöds av föreläsningar, handledda workshops, kritisk granskning och samverkan mellan projektgrupperna.
I det sista skedet analyseras de möjliga koncepten ytterligare, och de modifieras och bearbetas till ett komplett koncept för en bärande konstruktion som dokumentaras och en professionell presentation förbereds med genomtänkt argumentation. Det föreslagna och rekommenderade konceptet presenteras vid ett slutligt seminarium.

Litteratur

Allen, E., Zelewski, W., Boston Structures Group: Form and forces, Designing efficient, expressive structures. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2010.
Schlaich, Bergermann and Partner, Detail Engineering 1. Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, München, 2011.

Examination inklusive obligatoriska moment

Varje student får ett individuellt betyg baserat på ett individuellt prov, resultatet av projektarbetet och hans/hennes medverkan och aktivitet. Den individuella skriftliga provet avser grundläggande teori och genomförs under kursens gång. Aktivt deltagande i projektarbetet erfordras. Det är obligatoriskt att delta i seminarierna, där alla studenter förväntas delta i diskussionen. Det är också obligatoriskt att delta i studieresorna.

Projektet utvärderas med hänsyn till muntlig och skriflig presentation, modeller och bildspel som förberetts av varje studentgrupp. Följande aspekter kommer utvärderras:
 • Kvalitén i designförslagen med hänsyn till fullständighet och tydlighet
 • Förmågan att uttrycka, förklara och analysera kraftspel och konstruktivt beteende
 • Kvalitén i designprocessen med hänsyn till kontext och krav
 • Förmågan att utveckla koncpet för bärande konstruktioner genom en iterativ designprocess
 • Förmågan att kritiskt utvärdera designförslag och identifiera risker, osäkerheter och avgörande frågor för utformningen
 • Kvalitén i muntliga och skriftliga presentationer