Kursplan för Rom: Exkursion

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnField trip to Rome
 • KurskodASB130
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45123
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0194 Studieresa 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

  Syfte

  Kursens syfte är att med staden Rom som tema knyta samman de pågående arkitekturstudierna med stadsbyggnad och arkitekturhistoria. Kursens syfte blir att medvetandegöra det komplexa ämnesöverskridande, som studiet av historiska byggnader och stadsdelar kräver när de ställs in i ett nutida sammanhang. Exkursionen avser således att pröva inlärda teoretiska kunskaper, att fördjupa kunskapen om de historiska sammanhangen och att öka förståelsen för aktuella internationella skeenden.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - att med utgångspunkt från besöket i Rom kunna beskriva ett antal enskilda platser och byggnadsverk samt relatera dem till stadens förändringar i tiden.
  - att med utgångspunkt från besöket i Rom kunna namnge och översiktligt berätta om ett antal arkitekter som varit verksamma i Rom och deras betydelse för arkitekturhistorien.
  - att med utgångspunkt från besöket i Rom diskutera hur antikens arkitekturen haft betydelse för senare tiders städer och byggnader.

  Innehåll

  Kursen utgör en introduktion till staden Rom som unik historisk referens för arkitektur, stadsbyggande och kultur.

  Organisation

  Rom-exkursionen förbereds i Sverige genom skriflig och muntlig information. Ett möte med läraren bidrar till att hjälpa eleverna att förbereda sig praktiskt och genom läsning. Exkursionen i Rom bedrivs som gående föreläsningar/seminarier. Efter resan sammanställer och redovisar studenterna sina erfarenheter i en av läraren anvisad form.

  Litteratur

  Examinatorn presenterar relevant kurslitteratur från år till år via kurshemsidan och/eller vid mötet med studenterna.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänd krävs deltagande i förberedelser i Sverige, aktiv närvaro under exkursionen i Rom samt godkända efterarbeten.