Kursplan för Arkitektur, genus och normkreativ design

Kursplan fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture, gender and norm-creative design
 • KurskodARK561
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45142
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

- ge verktyg för kritiska tolkningar och skapande av arkitektur ur feministiska och intersektionella perspektiv. Centrala frågeställningar i kursen är hur vi formar arkitektur och hur arkitektur formar oss och vilka som ges plats i rummet.
- introducera metoder för att kritisk analysera och ifrågasätta normerande föreställningar och uttryckssätt inom arkitekturen
- introducera centrala genusvetenskapliga begrepp och synliggöra icke normativa arkitekter i historien.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

- definiera och förklara centrala teoretiska begrepp inom det genusvetenskapliga fältet

- definiera frågeställningar kring identitet och makt, dess koppling till arkitekturen, den egna utbildningssituationen och yrkeslivet

Färdigheter och förmågor

- analysera plats och rum utifrån genusvetenskapliga begrepp

- tillämpa förvärvad kunskap i framtida utbildningssituationer och i yrkeslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- formulera en egen ståndpunkt i förhållande till feministiska och intersektionella perspektiv

Innehåll

Under kursen kommer vi att studera den feministiska och intersektionella teoribildningen och undersöka hur byggda strukturer förhåller sig till dessa. En övergripande bild av det genusvetenskapliga fältet och dess relation till den byggda miljön förmedlas. Begrepp som genus, makt, funktionalitet, identitet, sexualitet, heteronormativitet, etnicitet och klass i relation till arkitektur diskuteras. Kursen är uppbyggd kring en serie föreläsningar, seminarier och workshops samt genom mötet med projekt och praktiker med normkritiska och normbrytande arbetssätt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt en individuell kursuppgift.

Litteratur

En lista med obligatorisk litteratur samt referenslitteratur presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras genom inlämning av en kursuppgift samt aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och workshops.