Kursplan för Stadsrum

Kursplan fastställd 2019-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban spaces
 • KurskodARK513
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 12 hp
Betygsskala: UG
12 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • ARK510 Stadsrum och planering
  • ARK511 Stadsrum och planering
  • ARK512 Stadsrum
  • AST133 Stadsrum och planering
  • AST134 Stadsrum och planering

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning.
  Svenska.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge grundkunskaper om gestaltning av stadsrum i olika typer av städer och samhällen, samt att varje student bygger upp en egen referensbank av stadsrum. Arbetet fokuserar på gestaltning och analys av stadsmiljöer utifrån stadsbyggandets tre morfologiska grundelement: gata, plats och byggnad. I kursen undersöks hur dessa går att variera och kombinera till olika stadsbyggnadsmönster och stadsrum med skilda karaktärer.

  Kursen behandlar:
  • Stadsrummens skala, samband, proportioner och innehåll, genom laborationer och analyser.
  • Stadsgestaltningens teoretiska och praktiska aspekter och avvägningen mellan dessa.
  • Samspelet mellan människor och stadsrum.
  • Hur stadsrum utformats under olika ideal och historiska epoker.
  • Hur samhället offentligt planerar för att ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen genom detaljplanering enligt plan- och bygglagen

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa olika arbetssätt för karaktärisering och analys av rumsliga kvaliteter i olika stadsrum och sammanhang av stadsrum.
  • Redogöra för stadsbyggnadsteoretiska utgångspunkter samt historiska och nutida ideal som påverkar den rumsliga gestaltningen av olika stadsrum.
  • Tillämpa och argumentera för mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av platser, gator och byggnader.
  • Sammanställa, presentera och redogöra för karaktärisering, analys och stadsbyggnadsskisser på ett åskådligt sätt.
  • Förstå och tolka en plankarta med bestämmelser.
  • Redogöra för grunderna i Plan- och bygglagen.

  Innehåll

  Kursen är upplagd med en serie tematiska karaktäriseringar och laborationer om stadsrum samt en avslutande syntetiserande skissuppgift. I kursen sammanställer varje student en skissbok med stadsbyggnadsanalyser, laborationer, referensexempel, stadsbyggnadsprinciper och skissuppgift.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i fyra delar:
  1. Karaktäriseringar och analyser av stadsrum från olika epoker i Göteborg.
  2. Fördjupning i stadsbyggnadsteori med utgångspunkt i karaktäriseringarna, föreläsningar, analys av referensprojekt samt studieresa.
  3. En serie laborationer som undersöker stadsbyggnadskvaliteter för gator, platser och byggnader.
  4. En kort skissuppgift som syntetiserar de olika kursdelarna.

  Kursen genomförs av ett lärarlag tillsammans med handledare på ritsal.

  Litteratur

  Meddelas i samband med kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänd krävs:

  • Godkända laborationer och skissuppgifter.
  • Fullständig skissbok
  • Aktiv närvaro vid genomgångar och slutkritik.