Kursplan för Rum och geometri

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSpace and geometry
 • KurskodARK103
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Projekt, del B 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0316 Projekt, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ARK101 Rum och geometri
 • ARK102 Rum och geometri

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

ARK096 Rum och människa, Inledande matematik, Matematisk analys i en variabel, eller motsvarande kurser.

Syfte

Kursens syften är att: - utforska samspel mellan rumsformer, rumsupplevelser och rumsgeometri - träna gestaltning av rum och form utifrån ett geometriskt förhållningssätt - ge baskunskaper i geometri - ge praktiskt användbar arkitektkunskap om trappor och ramper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom plan- och rymdgeometri för att uttrycka och utforska mönster, symmetrier, strukturer och former - uppvisa undersökningar av människors mått i relation till rum och rumsupplevelse - uppvisa undersökningar av människors rörelser i relation till rum och rumsupplevelse - uppvisa, kommunicera och försvara en arkitektoniskt gestaltad vertikal kommunikation utifrån bekvämlighet och representativitet samt samhällets krav på tillgänglighet och säkerhet - uppvisa undersökningar av hur materiella fenomen och element som gravitation och värme, ljus och vatten växelverkar med rumsupplevelse och gestalt. - uppvisa undersökningar av olika metoder och verktyg för representationer i 2D, 3D och i flera dimensioner - uppvisa, uppvisa, kommunicera och försvara ett arkitektoniskt gestaltat förslag till en mindre byggnad

Innehåll

Veckoskisser kring olika teman samt ett arkitekturprojekt som undersöker  alternativa lösningar för ett mindre byggnadsverk och med stöd av olika metoder och verktyg för representationer i 2D, 3D och i flera dimensioner

Organisation

Kursen organiseras i föreläsningar, övningar, litteraturseminarier samt ett arkitekturprojekt och genomförs individuellt eller i grupper om 2-3 studenter.

Litteratur

Wester, Ture (1984), Structural order in space : the plate-lattice dualism Ghyka, Matila, The Geometry of Art and Life

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen innefattar två delar, ett geometrimoment och ett gestaltningsprojekt. Respektive del examineras genom dels en aktiv process, dels presenterade och i dialog kommunicerade resultat. För betyget godkänd krävs både godkänd process och godkänt resultat enligt nedan, samt en godkänd i portföljformat reflekterad sammanfattning av förslag och process.

 GEOMETRIMOMENT
 Till processen hör: aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar.
 Till resultatet hör: genomförda och godkända laborationer,godkänt resultat på skrivningen i geometri.

 GESTALTNINGSPROJEKT
 Till processen hör: godkända teoretiska studier, aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar/kritiker, redovisad och godkänd dokumentation av arbetsprocessen.
 Till resultatet hör: i tid och i efterfrågat format redovisade laborationer, veckoskisser och projekt, redovisning och försvar av ett eget genomarbetat gestaltningsförslag, inläsning och kritik av kurskamraters förslag.