Kursplan för Rum och människa

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSpace and man
 • KurskodARK096
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Projekt, del A 6 hp
Betygsskala: UG
3 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • ARK095 Rum och människa

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga

Syfte

Kursen introducerar arkitekturens huvuduppgift - att gestalta de rum och miljöer som vi lever våra liv i. Kursens viktigaste syften är: att locka till lust för att upptäcka rum, att uppöva en känslighet för rummets olika nyanser och kvalitéer samt att träna en förmåga att föreställa sig, utforska och utforma rum. Olika aspekter på rum som studeras är: rummets form, proportion, skala och kopplingar, rummets referenser och berättelser, sinnenas rum, rummets materialitet och konstruktion. Genom att studera och i ett arkitekturprojekt, med en skissande och prövande metod, bearbeta och tolka dessa aspekter, inleds träningen i arkitektens designprocess.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Diskutera begreppet rum med stöd i olika referenser - Redovisa egna formulerade intentioner kring rumsliga egenskaper och kvalitéer inför en gestaltningsuppgift. - Uppvisa och reflektera över den egna skissprocessen, dess olika skissverktyg och hur val har gjorts baserat på framtagna alternativ och sökta kvalitéer. - Uppvisa och kommunicera ett gestaltat förslag och i detta relatera till viktiga referenser och formulerade intentioner. - Kritiskt granska, diskutera och bedöma kvalitéer och brister i eget och andras redovisade förslag.

Innehåll

Kursen består av huvudsakligen följande moment: grundläggande aspekter av rumsgestaltning och rumsupplevelse grundläggande aspekter av skissprocessen

Organisation

Litteraturseminarium kring rumsbegreppet. Korta övningar som undersöker olika aspekter av rum och som tränar förmågan att skissa. Genomgångar som tränar ett kritiskt reflekterande hållningssätt till egna och andras skissprocesser och förslag. Ett genomfört arkitekturprojekt med fokus på rumsgestaltning och med en avslutande kritik. En i portföljformat sammanställd redovisning av process och projekt.

Litteratur

Arkitekturteoretiska texter för kursen samt referenslitteratur. Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen leder fram till ett individuellt genomfört arkiteturprojekt och examineras dels genom en aktiv process, dels genom presenterade och i dialog kommunicerade resultat Till processen hör aktiv och full närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar/kritiker. I detta ingår: ‐ inlämnade och godkända veckoskisser ‐ genomförda och godkända laborationer och kritiktillfällen ‐ deltagande i litteratur‐ och/eller övriga seminarier Till resultatet hör ett i tid och i efterfrågat format redovisat gestaltningsförslag, en väl genomförd presentation, försvar av gestaltningsförslaget samt en i portföljformat reflekterad sammanfattning av förslag och process.