Kursplan för Bevarande och omvandling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRenovation and urban revitalization
 • KurskodARK064
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt, del A 8,5 hp
Betygsskala: UG
8,5 hp
  0215 Inlämningsuppgift, del B 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp
   0315 Inlämningsuppgift, del C 2 hp
   Betygsskala: UG
   2 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Ersätter

    • ABK031 Byggnadskonstruktion
    • AHU055 Byggnad 1
    • ARK061 Nutida arkitektur, teori och historia
    • ARK062 Ombyggnad och stadsförnyelse

    Behörighet

    För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

    Kursspecifika förkunskaper

    Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

    Syfte

    Kursen är designbaserad och skall genom undersökande studier ge förståelse för vårt befintliga byggnadsbestånd - dess historia, egenskaper, värden, problem, tekniska villkor och möjligheter för framtida nyttjande.
    Kursen skall ge förståelse för den byggda miljön som kulturfenomen och som en del av en gemensam historia.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Projekt 
(Del A, 8,5 hp)
    - Beskriva och analysera det byggda objektet i relation till stadsrummet och stadens identitet.
    - Genomföra beskrivning och analys av befintlig bebyggelse.
    - Identifiera och värdera byggnadens potential för förändring.
    - Upprätta ett program och gestalta omvandling av befintlig byggnadsmiljö.
    - Värdera upprättat förslag i förhållande till såväl befintlig byggnad som omgivande stadsrum.

    Form och teknik Karaktärisering samt byggnadsfysik och ombyggnad
(Del B, 4,5 hp)
    - Redovisa en karaktärisering av en byggnad med avseende på material och byggnadsdelar, rum och rumssamband, inneklimat, installationer, bärande och klimatskyddande system med stöd av texter, skisser, fotografier ritningar samt digitala och fysiska modeller.
    - Redogöra för grundläggande mekanismer för värme- och fukttransport

    - Uppvisa exempel på en genomförd byggnadsfysikalisk dimensionering i befintlig byggnad och för föreslagen ombyggnad.
    - Redogöra för klimatskalets funktioner för olika byggnadsdelar.
    - Redogöra för aktuella byggnadsmaterial i termer av: arkitektoniskt uttryck, tillverkning, egenskaper, typer, bearbetning, sammanfogning samt miljöpåverkan.

    - Uppvisa utformade byggnadsdetaljer där undersökta material ingår i konstruktion och arkitektur.
      
    Nutida historia (Del C, 2,0 hp)
    - Referera till förnyelsens idéer i teorier, historia och praxis - Reflektera över teoriers tillämpning i förnyelseprojekt - Använda en repertoar av förebilder i förnyelseprojekt - Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.

    Innehåll

    I kursen studeras bevarande och förnyelse. Kursen ger en inblick i ombyggnadens idéer, teorier, historia samt praxis. Relevanta delar av plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen och kulturminneslagstiftningen ingår. Kursen är designbaserad. Parallellt genom hela läsperioden går designprocessen baserat på genomförande av ett omvandlingsprojekt i relation till sin omgivning. I kursen behandlas metoder för att beskriva, analysera och värdera den byggda miljön/byggnaden DIVE. I kursen ingår karakterisering och uppmätning liksom inventering av bebyggelsens egenskaper, status och skick ur tekniska, estetiska och funktionella aspekter. Vidare ingår en orientering om byggnadsteknik, byggnadsdelar, byggnadsmaterial, byggnadsfysik och installationer i äldre byggnader och deras förhållande till modern teknik och miljöteknik. I kursen behandlas också olika perspektiv på förhållandet/mötet mellan gammalt och nytt. En stor del av studierna ägnas åt att upprätta ett program, skissera och gestalta ett förslag till en miljöanpassad och kreativ omvandling (både för vardaglig och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse). 

    Momentet; Nutida arkitektur går som ett sammanhållande tema genom hela läsperioden med fördjupning och skrivuppgift.

    Organisation

    Kursen planeras och genomförs av ett lärarlag. Projekt och moment samverkar kring kursens tema. I kursen ingår föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, uppmätning, studiebesök. Projektet redovisas med en delinlämningar och slutinlämning.

    Litteratur

    Litteratur meddelas vid kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För betyget godkänt krävs godkänt projektarbete samt godkända deluppgifter, godkända redovisningar av moment, aktivt deltagande i grupparbete och seminarier samt deltagande i slutkritik och utvärdering. I examinationen ingår att studenterna läser och kritiserar varandras uppgifter.

    Examinationen sker i form av redovisning (muntlig och digital), dialog och kritik.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2020-06-11: Examinator Examinator ändrat från Kia Bengtsson Ekström Dödsbo (kiab) till Karl-Gunnar Olsson (kgo) av Viceprefekt
      [Kurstillfälle 1]