Kursplan för Mod att bygga, civilingenjör

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDare to build, civil engineers
 • KurskodACE160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22124
 • Max antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse 1. Beskriva och hänvisa till olika metoder för integrerade lösningar för hållbar ingenjörsdesign. 2. Identifiera och förklara de olika praktiska konsekvenserna av tillämpad konstruktionsdesign i en hållbar byggd miljö. 3. Identifiera och förklara strukturen i ett projekt ur ett livscykelperspektiv samt vad som utmärker varje fas i CDIO-metoden. Förmåga och färdigheter 1. Kunna använda medskapande metodik för att lösa praktikbaserade problem inom den byggda miljön. 2. Kunna utveckla en konceptuell design och kritiskt granska, utveckla och implementera tekniska lösningar för att lösa tekniska uppgifter i ett tvärvetenskapligt team med hjälp av ett holistiskt systematiskt tillvägagångssätt. 3. Kunna visualisera och kommunicera olika förslag på ett professionellt sätt till klasskamrater, kunder, intressenter och experter med olika bakgrund och i olika stadier av projektet. 4. Kunna tillämpa verktyg och metoder från tidigare kurser i ett byggprojekt. 5. Kunna arbeta i multidisciplinära projektgrupper, leda projektarbete och presentera resultat under alla faser av CDIO-processen. Förmåga att utvärdera 1. Att motivera olika förslag med hänvisning till vetenskapliga eller erfarenhetsbaserade kunskaps- och värdebaserade argument. 2. Att kombinera kunskaper från olika discipliner och sektorer i förslag på åtgärder inom design för en hållbar utveckling. 3. Att överväga och undersöka förutsättningarna för effektivt samarbete som kan resultera i ett väl genomfört projekt. 4. Att vidareutveckla kritiskt tänkande och reflektioner kring yrkesrollen, yrkesetiken och behoven för livslångt lärande.

Innehåll

Projekten börjar under hösten varje år i designstudion 'Design och planering för social integration' (MPDSD) med en förberedande medskapande- och samdesignprocess tillsammans med relevanta aktörer och lokalsamhällen. Under följande vårtermin fortsätter arbetet med projekten i en arbetsgrupp bestående av studenter och lärare som i samverkansperspektiv vidareutvecklar en design och förbereder inför byggfasen. Slutligen ger denna kurs, DARE2build, möjlighet för studenter från olika discipliner att implementera ett byggprojekt i ett specifikt lokalt sammanhang och i samarbete med lokalsamhället. Kursen tillämpar CDIO-metoden och fokuserar mest på implementeringsfasen. De olika faserna är strukturerade enligt följande: Utforma - Utvecklad genom en deltagandeprocess i designstudio 'Design och planering för social integration' (MPDSD), på hösten Designa - Under våren vidareutvecklar deltagarna detaljerna och utformar vissa delar av projektet och går igenom nödvändiga förberedelser inför byggfasen, såsom nödvändiga material för bygglov, planeringsplaner, logistikplaner för byggnader osv. I denna fas är samtliga samarbetspartnersinblandade. Genomföra - Under sommarkursen DARE2build planeras, genomförs och avslutas byggprojektet. All nödvändig byggdokumentation tas fram för att upprätthålla en informerad och kompetent byggprocess. Driva - Det färdiga byggprojektet överlämnas till kunden/användare, i en guidad presentation och utställning av resultaten. All nödvändig slutdokumentation för projektets drift produceras.

Organisation

Uppgifterna kommer att beskrivas i kursplanen som introduceras på kursens första dag och vidare i grupper genom olika arbetsuppgifter. Analys, syntes och tillämpning av kunskaper och färdigheter från tidigare kurser tillämpas och uppnås genom professionella och lärarledda samverkande, tvärvetenskapliga och praktikbaserade workshops, handledning, seminarier, studiebesök, designarbeten och praktiskt byggarbete.

Litteratur

Listor över (obligatorisk och) referenslitteratur presenteras i kursens PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet granskas och utvärderas på grundval av slutliga muntliga presentationer som planeras och utförs av varje studentgrupp. I presentationen redovisas projektuppgiften samt en reflektion över den egna lärandeprocessen. Grupperna granskar och ger kritik till varandra (på ett reflekterande och tvärvetenskapligt sätt). En slutlig skriftlig reflektion med slutsatser lämnas in individuellt. För att passera studion krävs följande: - Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar / seminarier - Aktivt deltagande i grupparbete, presentationer och kritik - Leverans av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (uppfyller kraven på innehåll och presentation av uppdragen) - Närvaro och aktivt deltagande i byggprojektet