Arkitektur

300 hp (arkitekt)

Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer och samhällen byggs så att vi kan leva på bästa möjliga sätt? Den här utbildningen är för dig som vill arbeta i team och projektform, och som vill utveckla din förmåga att framställa det som har betydelse för form och funktion i den byggda miljön.


Utbildningens innehåll

Arkitektskiss

Befolkningsökning, urbanisering och generell samhällsutveckling i Sverige och många andra länder leder till en omfattande förändring av behoven på platser där människor lever, bor och verkar, på platser dit de flyttar och på platser de lämnar. Befintliga rum, byggnader, stadsrum, parker och stadsdelar bevaras eller omvandlas till nya efterfrågade användningsområden samtidigt som nyprodktion sker där omvandling av det befintliga inte räcker till för att möta behoven. I denna mix av bevarande, omvandling och nyproduktion är det viktigt att någon tar ansvaret för att väva ihop en för människor och deras aktiviteter funktionell och gestaltningsmässig helhet.   Som arkitekt arbetar du utifrån många olika perspektiv för att nå denna helhet. 

I dina studier kommer du genomgående att utgå från människors behov och frågor om hur framtidens byggnader och städer skall utformas. En viktig del av ditt arbete är att se till att det som byggs blir hållbart. Det gäller både valet av material ur miljösynpunkt, ur ett socialt perspektiv samt att arkitekturen präglas av estetiskt genomtänkta lösningar. Det gäller även att innovativt kunna utveckla äldre byggnader så att de kan återanvändas för att möta nya behov när de gamla behoven förvunnit. 

De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning, till hela stadsdelars uppbyggnad av stråk, gaturum, platser, kvarter och byggnader. Både penna och dator används som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringas i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom finns goda möjligheter att arbeta utforskande både digitalt och analogt med modeller i våra verkstäder och ateljéer.

Du arbetar ofta tillsammans med dina studiekamrater i team. Det kräver en förmåga att lyssna och kommunicera, att dela och organisera. Det egna ledarskapet, och viljan att leda och ledas i grupp, är viktigt. Du behöver också aktivt och engagerat skapa förutsättningar för det egna lärandet.  

Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur.
I flera av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter som lärare för att dela med sig av sina erfarenheter och i andra finns en dialog med externa intressenter från samhället om deras behov, önskningar och beställning och hur detta kan stöttas av arkitektur och stadsbyggnad. Tillsammans med lärare, praktiserande arkitekter, kurskamrater och ev. externa intressenter diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du sedan i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, men även för att visa upp dina verk när du söker arbete.  

Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av rum, byggnader, gaturum, stadsrum och/eller hela stadsdelar på arkitektkontor, hos fastighetsutvecklare, hos stadsutvecklare eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av byggnader, gaturum och stadsrum eller inom forskning och utveckling inom arkitekturämnet, vilket innefattar allt från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora. 

Arkitekturens specifika kunskapsbildning och kunskapsförmedling sker dessutom ofta genom praktiskt och gestaltande arbete, där sammanvägning av många perspektiv prövas och utvärderas. Detta innebär att i forskningsprojekt, precis som i vår undervisning, arbetar vi ämnesöverskridande, interdisciplinärt och i samverkan med praktiken.
 

Arkitektprovet

En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Arkitektprovet består av två delar. Först genomför den sökande en hemuppgift som sänds till den arkitektskola där provet önskas genomföras. Blir resultatet bra kallas den sökande till själva arkitektprovet där ett antal uppgifter skall lösas under två dagar.

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Architecture and planning beyond sustainability
Architecture and urban design​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.