Arkitektur

300 hp (arkitekt)

Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer och hållbara samhällen byggs så att vi kan leva på bästa möjliga sätt? Den här utbildningen är för dig som vill arbeta i team och projektform, och som vill utveckla din förmåga att gestalta den byggda miljön för att bidra till en hållbar utveckling. 


Utbildningens innehåll

Arkitektskiss

Befolkningsökning, urbanisering och generell samhällsutveckling i Sverige och många andra länder leder till en omfattande förändring av behoven på platser där människor lever, bor och verkar, på platser dit de flyttar och på platser de lämnar. Byggnader, stadsrum, parker och stadsdelar bevaras eller omvandlas till nya efterfrågade områden samtidigt som nyproduktion sker där omvandling av det befintliga inte räcker till för att möta behoven. I denna mix av bevarande, omvandling och nyproduktion är det viktigt att någon tar ansvaret för att väva ihop en för människor och deras aktiviteter funktionell och gestaltningsmässig helhet. Som arkitekt arbetar du utifrån många olika perspektiv, med ett normkritiskt förhållningssätt, och kombinerarar teknisk och konstnärlig kunskap för att nå denna helhet.  
 
I dina studier kommer du genomgående att utgå från människors behov och frågor om hur framtidens byggnader och städer skall utformas. En viktig del av ditt arbete är att se till att det som byggs blir hållbart. Det gäller både valet av material ur miljösynpunkt, gestaltning av livsmiljöer ur ett socialt perspektiv samt att arkitekturen präglas av estetiskt genomtänkta lösningar. Det gäller även att innovativt kunna utveckla äldre byggnader och omvandla befintliga stadsdelar så att de kan återanvändas för att möta nya behov. 
 
De första åren läser du många kurser där du i projekt, på olika sätt, övar dig i arkitektonisk gestaltning – allt ifrån detaljernas betydelse, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning, till hela stadsdelars uppbyggnad och dess påverkan på människors hälsa och välmående samt miljön. Både penna och dator används som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringas i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom finns goda möjligheter att arbeta utforskande både digitalt och analogt med modeller i våra verkstäder, ateljéer och datorlabbar. 
 
Du arbetar ofta tillsammans med dina studiekamrater i team. Det kräver en förmåga att lyssna och kommunicera, att dela och organisera. Det egna ledarskapet, och viljan att leda och ledas i grupp, är viktigt. Du behöver också aktivt och engagerat skapa förutsättningar för det egna lärandet. 
 
Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur. 
 
I flera av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter och foskare inom arkitektur och stadsbyggnad för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I andra kurser medverkar externa intressenter från samhället som genom dialog med er belyser deras behov, önskningar och beställning och hur detta kan stöttas av arkitektur och stadsbyggnad. Tillsammans med lärare, praktiserande arkitekter, forskare, kurskamrater och externa intressenter diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du sedan i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, men även för att visa upp dina verk när du söker arbete. ​

Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av byggnader, gator, offentliga platser och/eller hela stadsdelar på arkitektkontor, hos fastighetsutvecklare, hos stadsutvecklare eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av byggnader och infrastruktur eller inom forskning och utveckling inom arkitekturämnet, vilket innefattar allt från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora. Arkitekturens specifika kunskapsbildning och kunskapsförmedling sker dessutom ofta genom praktiskt och gestaltande arbete, där sammanvägning av många perspektiv prövas och utvärderas. Detta innebär att i vår undervisning, arbetar vi ämnesöverskridande, interdisciplinärt och i samverkan med praktiken.
 

Arkitektprovet

En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Arkitektprovet består av två delar. Först genomför den sökande en hemuppgift som sänds till den arkitektskola där provet önskas genomföras. Blir resultatet bra kallas den sökande till själva arkitektprovet där ett antal uppgifter skall lösas under två dagar.

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Architecture and planning beyond sustainability
Architecture and urban design​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)​

Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2022.