Detalj av glasfasad på Johanneberg Science Park

Chalmers innovationskontor

Chalmers innovationskontor stöttar forskare och studenter i innovationsprocessen, från forskningsresultat till samhällsnytta. Innovationskontorets rådgivare kopplar också ihop forskare med samarbetspartners från samhälle och näringsliv. De kan därför vara en väg in till Chalmers för dig som vill medverka till att sprida innovationer.

Sverige har ett antal innovationskontor som på regeringens uppdrag arbetar vid lärosätena. Innovationskontoren fångar upp forskningsresultat från forskare och studenter i ett tidigt skede. I tät dialog säkerställs att den kunskap som genereras tas tillvara och kommer till användning i samhället.

Chalmers innovationskontor är en samlande nod för innovationsrådgivare i västra Sverige. I samarbetet ingår högskolorna i Borås, Jönköping, Halmstad och Skövde samt Högskolan Väst. Tillsammans utvecklar högskolorna innovationsstödet och innovationsarbetet – med målet att bygga ett bättre samhälle.

Samverkan är en viktig pusselbit i innovationsprocessen. Genom att lärosäten interagerar med företag, organisationer och myndigheter kan forskningsresultat spridas och komma till nytta snabbare. Chalmers innovationskontors rådgivare kan bidra genom att formulera projekt, facilitera möten eller etablera arbetssätt. De kan även stödja utvecklingen av samarbetsavtal. Samverkan kan ske i stora projekt, med många inblandade, eller i mindre form med enbart två parter. Innovationskontoret har bred expertis för att finnas med hela vägen, och sätter – tillsammans med andra aktörer – upp mötesarenor där omvärldens frågor, utmaningar och idéer kan matchas mot lämpliga forskningsgruppers kompetensområden.

Det finns många sätt för forskningsresultat att komma till användning i samhället. Forskningen kan ligga till grund för nya produkter och tjänster, och för nya företag, men det kan likaväl handla om att ge underlag för exempelvis ny lagstiftning eller nya branschstandarder. Innovationskontoret har specialistkompetens för att stötta i frågor kring patent, licensiering och kommersialisering, såväl som övrig rådgivning och support. Allt sker i dialog med forskaren och utgår från dennes behov och forskningsresultatens karaktär.

Chalmers innovationskontor har ett mycket brett nätverk, såväl inom som utom akademin. Kontoret är en enhet inom Chalmers och ingår i det som brukar benämnas Chalmers innovationsekosystem, tillsammans med Chalmers Ventures och Chalmers Industriteknik. Samarbete bedrivs också med de tre teknikparkerna; Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park.

Chalmers Ventures (extern webbplats)
Chalmers Industriteknik (extern webbplats)
Johanneberg Science Park (extern webbplats)
Lindholmen Science Park (extern webbplats)
Sahlgrenska Science Park​ (extern webbplats)

Vill du veta mer om Chalmers innovationskontor? Välkommen att kontakta oss! Sidansvarig Publicerad: on 21 okt 2020.