Simulator: Olle, 7 mars

Jag tänkte jag skulle göra en ansats till att förklara hur undervisning i en av våra simulatorer går till praktiskt. Till att börja med har man ofta något mål och syfte med övningen att förhålla sig till. Det finns ett antal olika styrdokument som styr högre utbildning på olika nivåer. Dessa bryts ner i olika delmål för enskilda föreläsningar eller i detta fall, en simulatorövning.
Verksamheten ser naturligtvis lite olika ut beroende på vilken simulator som används men grunden ser i stort sett ut som följer.

Simulatorpassen som oftast omfattar 4 timmar inleds med en genomgång, en briefing, om de moment som övningen omfattar. Ofta är övningarna nedbrutna i kortare delövningar. Studenterna har i de flesta fall redan tidigare förberett material till övningen.

Övningen genomförs under övervakning av instruktörer. Beroende på vilken del av utbildningen studenterna befinner sig i ges här olika nivåer av vägledning från instruktörernas sida. Övningen avbryts när de kriterier som bestämts på förhand har uppfyllts. Detta kan vara ett en viss tid har gått eller att vissa uppgifter har slutförts.

Därefter har vi en debriefing, där övningarna diskuteras. Vad som gick bra och vad som kan förbättras till en annan gång. En feedback som jag oftast får som instruktör är att många studenter upplever debriefingarna som värdefulla. När man erbjuds ett reflektera över sina handlingar och vad man har lärt sig. Tekniken i de flesta simulatorer gör även att man kan spela in och repetera olika händelseförlopp, samt jämföra resultat mellan olika grupper, något som kan bidra till att skapa en större förstålse.

Jag uppleveler träningen i simulatorer som ett kraftfullt och effektivt verktyg. I mångt och mycket överensstämmer den simulerade världen den som våra studenter kommer att möta i verkligheten. Simulatorer ger möjligheten att träna situationer som man omöjligt kan träna i verkligheten, som till exempel nödsituationer, utsläpp och hantering av farliga produkter.

Ju mer vi lär oss om förutsättningarna om undervisning i simulatorer ju bättre kan vi bli på att stödja och förstärka lärandet. Det gör oss också bättre rustade inför de kommande regelförändringar som ställer krav på oss i utbildningsorganisationen att kunna bedöma färdighet. Jag har höga förhoppningar på vårt projekt vilket jag tror kommer underlätta och kvalitetssäkra det arbete vi utför idag och framigenom.


Text: Olle Lindmark, tekniklektor och ansvarig för masterprogrammet Maritime Management, Sjöfart och marin teknik på Chalmers

Bildtext: Studenter i arbete i lasthanteringssimulatorn. Foto: Jan-Olof Yxell

Sidansvarig Publicerad: fr 07 mar 2014.