Simulator: Charlott, 25 februari

Vad som vanligtvis händer under en vanlig föreläsning tror jag de flesta av oss har en aning om. Men vad händer egentligen under en simulatorövning?
Om jag tar navigeringskurserna som jag studerar som exempel så börjar en övning i simulatorn med en introduktion till dagens övning, en så kallad briefing. Här ges grundläggande information om dagens övning och man går igenom vad som är lärandemålen för dagen. Alltså vad studenterna ska tänka lite extra på under själva övningen.

Under övningen arbetar sjöbefälsstudenterna i grupper om två i de olika kommandobryggorna, fartygens "förarhytter", men alla får en liknande uppgift och samma scenario. Inne i simulatorn spelas sedan scenariot upp och studenterna tar ut den kurs som de förberett. Ett scenario kan exempelvis handla om att navigera i öppen sjö i dimma, att navigera i trånga farvatten, eller i farvatten med tät trafik. Detta innebär att studenterna både behöver kunna göra en lämplig färdplanering och framföra sitt fartyg. De behöver också förhålla sig till internationella sjöfartsregler för att undvika kollision.

Instruktören har översikt över de olika simulatorerna via flera olika monitorer inne i instruktörsrummet och har även kontakt med studenterna via radiokommunikation. Olika instruktörer arbetar på olika sätt med att ge studenterna stöd under scenariot som simuleras, men det är vanligt att instruktörerna går runt till de olika bryggorna för att hjälpa studenterna att ta sig ur svåra situationer eller diskutera olika kritiska aspekter av scenariot.

Scenariot följs upp av det som brukar kallas debriefing. I debriefingen går man igenom händelseförloppet under övningen och får möjlighet till feedback, reflektion och diskussion. I forskningen som finns om simulatorträning framhålls debriefingen som särskilt viktig för studenternas lärande, eftersom det är här erfarenheten från övningen i simulatorn kan samordnas med de teoretiska kunskaperna.

Text: Charlott Sellberg, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet


Bildtexter:
Bild 1: Charlott filmar studenter under en simulatorövning. Foto: Jesper Ingevaldsson (Chalmers)
Bild 2: Under den s.k. debriefingen visualiseras händelseförloppet under övningen. Visualiseringen är ett pedagogiskt verktyg som ger underlag både för feedback och diskussion. Foto: Oskar Lindwall (Göteborgs universitet)

Sidansvarig Publicerad: ti 25 feb 2014.