Chalmers donatorer

Vi vet av erfarenhet att donationer, stora som små, gör skillnad. Här presenterar vi några välgörare vars bidrag betyder mycket för Chalmers.

Tack vare alla donationer som gjorts genom åren av chalmersvänner – alumner, privatpersoner, stiftelser och företag – möjliggörs ny banbrytande forskning och utbildning såväl som investeringar i anläggningar och personal.

Rune Andersson

Rune Andersson

Rune Andersson, framgångsrik företagsledare och entreprenör och en av Chalmers största supporters genom tiderna. 1968 tog han en civilingenjörsexamen (väg- och vatten) och har varit fortsatt engagerad i Chalmers, bland annat som betydande sponsor till studentkåren vid bygget av det nya kårhuset och i synnerhet skolans största hörsal. Rune Anderssons stipendieprogram stöttade under många år teknologer som ville komplettera sin utbildning med en master i ekonomi/juridik vid ett internationellt universitet. Hans generösa donationer till kårhus och stipendier har varit en högt värderad gärning för Chalmers och inte minst för chalmeristerna.

Sievert Larsson

Sievert Larsson

Sievert Larssons välgörenhetsstiftelse, The Sievert Larsson Scholarship Foundation, har sedan 2007 hjälpt över tusen behövande ungdomar i Thailand till bättre studier. Varje år ges ett antal thailändska studenter stipendier för att ta masterexamen på Chalmers. Sievert Larsson belönades med Chalmersmedaljen 2018. I motiveringen nämndes bland annat att han genom åren inte bara investerat i stipendiaternas utbildning, utan också givit dem värdefulla internationella kontakter och spridit kännedom om Chalmers runt om i världen.

Dan Sten Olsson

Dan Sten Olsson

Dan Sten Olsson har genom åren på ett unikt sätt engagerat sig för Chalmers forskning och undervisning, bland annat inom företagsutveckling, fartygskonstruktion, miljöteknik, offshoreteknik och bioteknik. 2007 utsågs han till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola för sin stora insats som en framstående, innovativ och entreprenöriell industriledare. I samband med Dan Sten Olsson sjuttioårsdag donerade Stena tre miljoner kronor till Chalmers Ventures.

Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur

Madeleine Olsson Eriksson
Madeleine Olsson Eriksson
Fotograf: Magnus Gotander

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har gjort ovärderlig skillnad för Chalmers och stöttat högskolan inom ett flertal områden. Stiftelsen bildades 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Donationerna har varit omfattande, bland många satsningar kan nämnas inrättandet av Stena Industry Innovation Laboratory och stöd till experimentverkstaden Fysikaliska leksaker. Genom en donation på 51 Mkr var Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur år 1997 med och la grunden för stiftelsen Chalmers Innovation som idag huserar tillsammans med Founders Loft, Chalmers Ventures, Chalmers Entreprenörsskola på Vasaområdet i Johanneberg.

Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen Promobilia bildades 1965 av läkaren Per Uddén för att utveckla en eldriven rullstol, det som senare blev Permobil. Den ledande idén var att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig ute på egen hand. Efter en framgångsrik internationell etablering har stiftelsen fortsatt att stödja forskning för funktionsnedsatta. Chalmers har mottagit flera bidrag till forskning inom medicinsk teknik. 

IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delar ut anslag till medicinvetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och stiftelsen har sedan starten delat ut mer än 900 miljoner kronor i anslag. Flera forskare vid Chalmers har under åren fått bidrag. 

Pro Suecia Foundation

Barbro Osher

Makarna Osher, Barbro och Bernhard är välkända filantroper och Barbro företräder stiftelsen Pro Suecia Foundation som 2007 skänkte en miljon dollar, motsvarande cirka sex miljoner svenska kronor till Chalmers. Syftet med donationen var att ge forskare möjlighet att besöka några av de högst rankade universitet i USA och uppmuntra till större utbyte mellan lärosätena. Senare beslutades att donationsmedlen även får användas för stipendier till amerikanska mastersstudenter. Ett 50-tal forskare och 4 amerikanska studenter har hittills fått stipendier genom donationen. 

Hasselbladstiftelsen

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse har som ändamål att främja forskning och utbildning inom naturvetenskap och fotografi. Kopplingen mellan Chalmers och Hasselblad är särskilt stark genom Onsala rymdobservatorium. Marken där teleskopen står donerades till Chalmers av makarna Hasselblad 1975 och Onsalas nya besökscentrum har mottagit generösa bidrag för inköp av utställningsmaterial. Chalmers har även mottagit stöd i form av fem gästprofessorer inom astronomi, rymd­geodesi och geodynamik samt medel för att stödja vidaremeritering av kvinnliga forskare.

Arne och Elsa Adamsson

Arne och Elsa Adamsson

Arne och Elsa Adamsson testamenterade alla sina tillgångar till Chalmers, för att stötta forskning inom medicinsk teknik – ett område som de var överens om passade dem båda mycket bra. Arne var Chalmersalumn, tog examen från elektro år 1956 och var verksam som ingenjör under hela sin yrkeskarriär. Elsa var sjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset i över 30 år. Makarna Adamssons generösa donation används till att bygga nästa generations medicintekniska system för magnetoencefalografi (MEG), en neuroavbildningsteknik som kartlägger hjärnaktivitet genom att registrera magnetiska fält producerade av elektriska strömmar i hjärnan.

Sune Sandqvist

Sune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han inledde sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och spännbalksystemet tog form. Vid hans bortgång skapade hans familj och vänner en fond för att uppmärksamma hans gärning och inspirera kommande generationer att följa i hans fotspår. Fonden är utformad att dela ut stipendier till studenter som skriver examensarbeten inom betong.

Arne Sjögren

Arne Sjögren

Chalmeristen Arne Sjögren brann för tekniken och naturvetenskapen under hela sitt liv. Han föddes i Göteborg den 3 maj 1940, som son till två folkskollärare. 1968 tog han civilingenjörsexamen i teknisk fysik på Chalmers och hans studiekamrater vittnar om att Chalmersgemenskapen betydde mycket för honom. Vid sin död testamenterade han en donation till högskolan i form av ett årligt pris till den mest nyskapande nano-relaterade doktorsavhandlingen.

Mary von Sydows stiftelse

Oscar von Sydow
Oscar von Sydow

Mary von Sydows donationsfond är en stiftelse som grundades 1944. Mary von Sydow var född Wijk och härstammade från en släkt som bedrev handel och företagsverksamhet i Göteborg. Stiftelsen stödjer Chalmers mästarlärare, ett koncept inom ramen för Chalmers lärarutbildning där befintliga gymnasielärare får dela med sig av sina kunskaper samtidigt som de får chans till meritering.

Herbert och Karin Jacobssons stiftelse

Herbert och Karin Jacobssons stiftelse grundades av fru Karin Jacobsson (f. Broström) och hennes man Herbert Jacobsson 1947 i Göteborg. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning, samt stödjer hjälpverksamhet bland behövande. Chalmers har fått bidrag från stiftelsen till studentprojekt som drivs i samverkan med Pennsylvania State University (PSU). Finansieringen från stiftelsen möjliggör utökat internationellt samarbete och att fler studenter kan besöka PSU.