Samlad rapportering: årsberättelse, årsredovisningar och hållbarhetsrapport

Bild 1 av 1
Forskare i kemilabb

Chalmers är ett fristående tekniskt universitet som bedriver forskning och utbildning utifrån avtal med staten. Verksamheten sker huvudsakligen i bolaget Chalmers tekniska högskola AB, vilket i sin tur ägs av koncernmodern Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Detta sätt att organisera verksamheten styr hur vår årliga rapportering måste göras. Varje år produceras en samlad trycksak där våra viktigaste fyra rapporter ingår.

Årsberättelse

Med utgångspunkt i avtalen med staten finns årliga återrapporteringskrav – rapporteringen sker huvudsakligen i Chalmers Årsberättelse. Här finns bland annat uppgifter om examina, söktryck, vetenskapliga publikationer, utvecklings- och kvalitetsarbete.

Hållbarhetsrapport

Chalmers tekniska högskola AB ska enligt årsredovisningslagen varje år göra en hållbarhetsrapport. I denna redovisas verksamhetens hållbarhetsavtryck. Här finns exempelvis uppgifter om energiförbrukning och utsläpp från tjänsteresor, farligt avfall, arbetsmiljö och liknande.

Två årsredovisningar

Chalmers tekniska högskola AB samt Stiftelsen Chalmers tekniska högskola producerar årligen årsredovisningar enligt gängse krav på aktiebolag respektive stiftelser i årsredovisningslagen. Stiftelsen är koncernmoder och dess årsredovisning innehåller även uppgifter från övriga bolag i koncernen. 

EU-logotyp

En del av utbildningen har finansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).