Om Chalmers e-commons och C3SE

Bild 1 av 1
Illustration

Chalmers e-commons riktar sig främst till forskare på Chalmers, men vissa resurser och expertfunktioner är även tillgängliga för dem utanför universitetet genom de nationella e-infrastrukturerna Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och InfraVis.

Chalmers e-Commons bildar en bro mellan forskning och en spännvidd av digitala resurser och expertis för forskningsdata och beräkningar. På den här sidan hittar du information om hur Chalmers forskare och doktorander kan komma åt Chalmers e-Commons.


Port till funktioner och resurser


Chalmers e-Commons är inkörsporten till en samling lokala, nationella och internationella digitala expertfunktioner och resurser. Forskare, forskargrupper och forskningsinfrastrukturer på Chalmers kan vända sig till e-commons för stöd i att göra storskaliga beräkningar/analyser och hantera forskningsdata under hela sin livscykel; från insamling, lagring och hantering av data, till analys och publicering av data.
Medarbetarna på e-commons bildar broar mellan forskning och ett brett spektrum av digitala resurser för forskningsdata och beräkningar.

Det här erbjuder Chalmers e-commons

Digital expertis och stöd

Våra medarbetare vägleder forskaren till de digitala resurser som är lämpligast och stöttar i hur de kan användas på bästa möjliga sätt. E-commons forskningsingenjörer kan även delta i mer omfattande samarbeten med forskargrupper.

Storskaliga beräkningar, visualiseringar och analyser av forskningsdata

Få tillgång till resurser för analys av data, simuleringar och andra beräkningar och visualisering.

Lagring, hantering och delning av data

Få hjälp med hantering av forskningsdata, inklusive personuppgifter och aspekter av GDPR. Vi ger också stöd för att upprätta datahanteringsplaner, samt att publicera och lagra din forskningsdata, enligt rådande lagkrav, policyer och riktlinjer.

Så får du tillgång till det e-commons erbjuder

Du som är forskare eller doktorand på Chalmers har tillgång till stöd och resurser inom e-commons och andra delar av Chalmers, och e-commons kan också hjälpa till med tillgång till digitala forskningsinfrastrukturer nationellt och internationellt.

Vissa basresurser inom Chalmers finansieras av e-commons basanslag och är därmed inte förknippade med någon direkt kostnad för användaren. Mer omfattande samverkan med e-commons finansieras av olika former av användaravgifter.

Samlad digital infrastruktur för forskning

Chalmers e-commons är resultatet av ett omfattande arbete inom Chalmers forskningsorganisation. Befintliga resurser, aktiviteter och kompetens inom digital infrastruktur för forskning har integrerats och vidareutvecklats med en gemensam strategi och styrning.

Exempel på resurser och expertis som integrerats i e-commons finns bland annat inom Chalmers Centre for Computational Science and Engineering (C3SE), biblioteket och CLS, IT-avdelningen och det chalmersgemensamma verksamhetsstödet. E-commons inkluderar också en nysatsning på digitala forskningsingenjörer som stödjer forskare inom ett antal breda intresseområden.

E-commons samlar dessutom möjligheterna att använda digitala resurser inom nationella digitala infrastrukturer som Svensk nationell datatjänst (SND) och Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och internationella initiativ som European Open Science Cloud (EOSC) och European HPC Joint Undertaking (EuroHPC).

Chalmers Data Office 

Chalmers Datakontor stödjer forskare med frågor kring god hantering av forskningsdata. Datakontoret erbjuder stöd kring datahanteringsplaner, tillgängliggörande av forskningsdata, FAIR, DOI:er, frågor kring datalagring och arkivering av forskningsdata. Datakontoret erbjuder och underhåller verktyget Data Stewardship Wizard, som rekommenderas för att skapa och underhålla datahanteringsplaner.

E-Infrastructure

AI/ML

SKA

InfraVis

DDLS

Länkar

Om C3SE

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering) är Chalmers infrastruktur för krävande datorberäkningar och datalagring, och ingår i Chalmers e-commons. Det förser forskare på Chalmers, Göteborgs universitet och i övriga Sverige med hårdvaruresurser samt programvara och kunskap för numerisk modellering, simuleringar och analys. Anläggningen är en av noderna i den svenska superdatorn Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC.

För närvarande har C3SE ungefär 800 aktiva användare, varav hälften är från Chalmers. Mängden användare och uppdrag med stora lagringsbehov och ett dataintensivt arbetsflöde ökar stadigt. En ny resurs för beräkningar är därför under uppbyggnad. Den maximala prestandan för det nya systemet beräknas bli cirka 300 teraflops, alltså 300 biljoner operationer per sekund.

För att få tillträde till anläggningens resurser är det obligatoriskt för nya användare att delta i ett av de introduktionsseminarier som C3SE regelbundet anordnar.

Läs mer på C3SE:s webbplats