Mätteknik för strömningslära 2. Tryckbaserade mätningar

Om kursen

Specialiserad kurs i mät- och sensorteknik för tillämpningar inom strömningslära. Kursen ges av experter med många års aktiv forskning inom området. Deltagarna lär sig teori, praktisk tillämpning och osäkerhetsanalys som alla är avgörande för högkvalitativa tillförlitliga mätningar.

Innehåll

Kursen består av fem moduler med 1,5 hp för varje. Modul 1 är obligatorisk och rekommenderas för alla deltagare, inklusive icke-experimentalister. Modulerna 2 - 5 är valbara och rekommenderas för dig som planerar att tillämpa respektive teknik i praktiken:


  1. Introduktion till Chalmers strömningslaboratorium, laboratorieregler, arbets- och utrustningssäkerhet. Design av experimentuppställning. Datainsamling och bearbetning. Automatisering av experiment med LabView. Översikt över mättekniker inom strömningslära, deras fördelar, brister. Allmän osäkerhetsanalys. (1,5 hp).
  2. Tryckbaserade mätningar. Flerhålsprober. Teori, praktisk tillämpning, osäkerhetsanalys (1,5 hp).
  3. Temperatur- och värmeöverföringsmätningar. IR-termografi. Teori, praktisk tillämpning, osäkerhetsanalys (1,5 hp).
  4. Varmtrådsanemometri. Tidsupplösta turbulensmätningar. Teori, praktisk tillämpning, osäkerhetsanalys (1,5 hp).
  5. PIV och bildbehandling. Teori, praktisk tillämpning, osäkerhetsanalys (1,5 hp).

Lärandemål

Efter godkänd obligatorisk modul 1 ska studenterna förvärva en allmän förståelse för moderna experiment inom strömningslära, kunna välja lämpliga experimentella tekniker samt kritiskt analysera mätresultat.

Efter godkända moduler 2 - 5 ska studenterna självständigt kunna utforma experimentupplägg för högkvalitativa tillförlitliga mätningar, praktiskt använda mättekniker, kritiskt analysera mätresultat och utvärdera mätosäkerhet.

Kursupplägg och examination

Sex timmars föreläsningar per kursdel. Labbdemos för modul 1. Åtta timmars labbhandledning för varje modul 2 - 5. Projektarbete för varje modul med inlämning av detaljerad osäkerhetsanalys. Betygsskala: P, F.

Förutsättningar

För alla moduler: grundläggande kunskaper i strömningslära motsvarande MTF053 strömningslära.

För temperatur / termografimodul: en kurs i värmeöverföring motsvarande MTF115. 

Kurslitteratur

Tillhandahållas under kursens gång.

Föreläsare

Valery Chernoray och Isak Jonsson Valery.Chernoray@chalmers.se