Hur ett material blir en produkt

Om kursen

Innehåll och mål
I byggbranschen finns det i allmänhet endast några få beprövade och kostnadseffektiva tekniker för utveckling av energieffektiva klimatskal. Kommande klasser av nya material och materialkombinationer öppnar möjligheter för lättare, tunnare och mer hållbara klimatskall än de idag tillgängliga lösningar, samtidigt som de uppfyller alla generella basfunktioner. Resan som ett nytt material måste göra, från ett forskningslabb till färdig produkt på marknaden, är lång. Brist på kunskap och uppenbara risker med att tillämpa otillräckligt testade byggmaterial hindrar utvecklingen och tillämpningen i nya klimatskall.

Huvudsyftet med denna kurs är att ta itu med övergripande tekniska egenskaper och prestanda hos nya material, dvs. den kunskap som måste byggas upp innan material släpps ut på marknaden som produkter.

Kursen är den första av fyra delar för kunskapsuppbyggnad och kunskapsutbyte mellan forskningsdiscipliner samlade inom temat Byggnads tekniska funktion inom Sveriges Bygguniversitet. Andra delar är: Design för fuktsäkerhet och undvikande av vattenskador, Förbättrad ljudisolering med nya material och byggnadssystem och tekniker och Verktyg för brandsäkerhet och fuktskydd av material och komponenter.

Specifika uppgifter inkluderar:
  • Litteraturstudie om nya material
  • Val av "lovande" exempel för tillämpning i klimatskall
  • Design av riktmärken som visar möjliga tillämpningar av de valda materialen i byggnader
  • Fastställande av resultatkriterier för den övergripande tekniska karakteriseringen av nya material baserade på varudeklarationer
  • Insamling av lämpliga exempel på tvärvetenskapliga testmetoder
  • Konsolidering av teorier om fysikaliska processer som dessa tester är baserade på
  • Utveckling av en klassificeringsmetod för en integrerad bedömning av säkerhet, hälsa och funktionella egenskaper hos nya material Design av en färdplan "från ett forskningslaboratorium till en produkt på marknaden"

Syfte
  • Att bekanta studenterna med processen för produktutveckling
  • Att främja tvärvetenskapligt synsätt på forskning
  • Att öva organisation och övervakning av forskningsprojekt

Kursen vänder sig till
Doktorander inom byggteknik, lärare och branschfolk

Organisation
Undervisning och praktik i muntlig och skriftlig kommunikation med klasskamrater från olika forskningsområden hjälper studenter att förstå gränssnittet mellan forskningsdiscipliner. Genom att undersöka hur man kan använda nya tekniska lösningar i ett (fiktivt) byggprojekt, får studenterna kunskap om de krav som behövs för att utveckla produktstandard och verifiering av produktprestanda. Kursen avslutas med att studenterna skriver ett bokkapitel med titeln " Hur ett material blir en produkt " som kommer att ingå i en kommande lärobok som utarbetas inom temagruppen byggnadens tekniska funktion, Sveriges Bygguniversitet. Det producerade bokkapitlet kommer att användas som kurslitteratur i följande delar av programmet.

Undersökning

För att bli godkänd på kursen skall studenten utföra läxor och en projektuppgift och att delta i workshopen. Allt ska dokumenteras och accepteras.

Registrering
Förfrågan om nästa kurstillfälle skall görs till angela.sacis@chalmers.se. Ange namn, adress, telefon, e-postadress och tillhörighet.

Kursarrangör

Avdelningen för byggnadsteknologi Chalmers tekniska högskola S - 41296 Göteborg, Sweden

Mer information

angela.sasic@chalmers.se , +46 31 772 1998

Kurslitteratur

Byggregler, läroböcker , artiklar, Internetkällor från eget område av expertis.

Föreläsare

Professor Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers