Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Digitalisering, hållbar utveckling, elektrifiering och klimatförändringar är några av de komplexa utmaningar som samhället står inför. Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och formar framtidens städer och samhälle. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att kunna hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och rör oss i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad, en bro eller ett vattenverk.

Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga delar i att bygga och förvalta ett samhälle ingår, till exempel tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Omställningen av samhället mot en grön och elektrifierad framtid kräver civilingenjörer med en djup förståelse av samhällsbyggnadsektorn.

Samtidigt som utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnadsteknik sker i flera kurser samarbeten eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet.

Under de två första åren får du en bred kunskapsbas inom samhällsbyggnadsteknik både teoretiskt och praktiskt i form av laborationer, studiebesök och gästföreläsningar. Det kan vara allt från att modellera grundläggning och väggar för ett flerbostadshus i digitala verktyg till att utforma framtidens elektriska transportsystem, integrera batterier i fordon och byggnader i elsystemet, beräkna lasten på en balk, mäta ljudtrycksnivåer, benämna geologiska formationer, till att dimensionera dricksvattensystem.

Under årskurs tre kan du välja att fördjupa dig inom en av fyra profiler:

Ljud och vibrationer

Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.

Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik

Här lär du dig dimensionera, anpassa och förvalta dagens och morgondagens byggnader och anläggningar vilket inkluderar konstruktioner ovan och under mark i ett förändrat klimat, livscykelanalys, kunskap om hållbara byggnadsmaterialval samt hur du dimensionerar framtidens värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö.

Miljö- och vattenteknik, geologi och geoteknik samt trafikplanering

Du lär dig att utforma och anpassa stadens dricksvattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering i ett förändrat klimat, städernas resursomsättning och hantering av förorenade områden, genomföra geologiska bedömningar och dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar samt utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet.

Projekt- och produktionsledning

I den här profilen lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning. Du får fördjupad kunskap om medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen.


Efter din kandidatexamen väljer du att fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers masterprogram. Masterprogrammen är forskningsförberedande om du vill fortsätta med en karriär som forskare på akademi, forskningsinstitut eller företag. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid utomlands.

Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde i en bransch med bredd och många spännande valmöjligheter. Du kan till exempel arbeta med grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning och trafikplanering i varierande roller som konsult, entreprenör, utförare eller beställare. En civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är eftertraktad bland de ledande tekniska konsultbolagen, byggbolag, fastighetsförvaltare, kommuner och myndigheter som exempelvis Trafikverket.

De internationella masterprogrammen på Chalmers ger dig också en god grund för en karriär utomlands i både nationella och internationella företag.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)