Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Digitalisering, hållbar utveckling och klimatförändringar är några av de komplicerade utmaningar som samhället står inför. Som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är du med och skapar framtidens städer. Du ställs inför dagens och morgondagens tekniska utmaningar för att kunna hantera naturens resurser, vårt samhälle samt hur vi människor lever och verkar i dessa miljöer. Efter avslutad utbildning kan du jobba med hela processen från planering till färdigställande av till exempel en stadsdel, en byggnad, en bro eller ett vattenverk.

Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att bygga och förvalta ett samhälle ingår, till exempel tekniska, miljömässiga, ekonomiska och till viss del sociala perspektiv.

Samtidigt som utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka inom samhällsbyggnadsområdet.

Under de två första åren får du en bred kunskapsbas inom samhällsbyggnadsteknik både teoretiskt och praktiskt i form av laborationer, studiebesök och gästföreläsningar. Det kan vara allt från att modellera klimatskalet för ett flerbostadshus i digitala verktyg, beräkna lasten på en balk, mäta ljudtrycksnivåer, benämna geologiska formationer, till att dimensionera dricksvattensystem.

Under årskurs tre kan du fördjupa dig inom en av fyra profiler:

Ljud och vibrationer

Här lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem, infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.

Konstruktion, geoteknik, byggnadsfysik och installationsteknik

Här lär du dig dimensionera och förvalta dagens och morgondagens byggnader och anläggningar vilket inkluderar konstruktioner ovan och under mark i ett förändrat klimat, livscykelanalys, kunskap om hållbara byggnadsmaterialval samt hur du dimensionerar framtidens värme- och ventilationssystem för en god inomhusmiljö.

Miljö- och vattenteknik, geologi och geoteknik samt trafikplanering

Du lär dig att utforma stadens dricksvattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering i ett förändrat klimat, städernas resursomsättning och hantering av förorenade områden, genomföra geologiska bedömningar och dimensionera grundläggning vid byggande i mark och tunnlar samt utforma stadens trafiksystem och innovativ teknik inom transportområdet.

Projekt- och produktionsledning

I den här profilen lär du dig organisering, kommunikation och ledning med inriktning mot bygg- och fastighetssektorn. Det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och du får förståelse för medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen.


Efter din kandidatexamen väljer du att fördjupa dina kunskaper på något av Chalmers internationella masterprogram. Masterprogrammen är forskningsförberedande om du vill fortsätta med en karriär inom det området. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid utomlands.

Arbetsområden

Vår nuvarande och framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde i en bransch med många spännande valmöjligheter. Du kan till exempel arbeta med grundläggning och tunnlar i mark, inomhusklimat, konstruktion, miljö- och vattenteknik, ljud och vibrationer, projektledning och trafikplanering i varierande roller som konsult, entreprenör, utförare eller beställare. En civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik är eftertraktad bland de ledande tekniska konsultbolagen, byggbolag, fastighetsförvaltare och myndigheter som exempelvis Trafikverket.

De internationella masterprogrammen på Chalmers ger dig också en god grund för att även arbeta utomlands i både nationella och internationella företag.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)