Kursplan för Utveckling av tysta produkter

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign of silent products
 • KurskodVTA155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38118
 • Max antal deltagare25 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Konstruktionsövning 7,5 hp
Betygsskala: UG
4 hp3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i masterprogrammet Sound and Vibration.

  Syfte

  Eftersom detta är en av de sista kurserna i programmet är syftet med kursen att utveckla studenternas förmåga att självständigt tillämpa kunskaper för att lösa bullerproblem som ingenjörer i praktiken och för att hantera mer komplexa problem. Kursen ger ytterligare kunskap och tillämpar den kunskap som erhållits i tidigare kurser inom utveckling och metodik för konstruktion av tysta produkter. Olika produkter används olika år för att exemplifiera strategier för design av tysta produkter med hjälp av passiv teknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Applicera en metodik för konstruktion av tysta produkter och att hitta lösningar på verkliga akustiska problem i industrin.
  • Kunna identifiera och formulera mål och krav på akustiska egenskaper hos produkter.
  • Självständigt identifiera, formulera och lösa verkliga ljudproblem. Detta inkluderar förmågan att självständigt värdera, välja och tillämpa lämpliga metoder och verktyg för bullerkontroll.
  • Tillämpa modeller och verktyg för att simulera akustiska egenskaper hos produkter.
  • Välja lämpliga produktförändringar för att säkerställa en god akustisk prestanda utan att äventyra andra prestandakriterier.
  • Designa, planera och utföra experiment, tillsammans med analys, tolkning och rapportering av resultaten.
  • Arbeta i team och samarbeta i grupp.
  • Förstå ljudalstring, ljudutstrålning och utbredning i komplexa situationer.
  • Förstå och tillämpa de grundläggande mekanismerna

  Innehåll

  Kursen är indelad i fem delar:

  Del 1 Utveckling av designstrategi för tysta produkter
  Efter denna del skall studenten ha formulerat en allmän strategi som skulle kunna tillämpas på problemet. Under de första mötena kommer vi att försöka utveckla vår egen strategi utifrån den kunskap vi har i början av kursen. Det är dock värt att se hur andra människor har attackerat problem inom dessa områden. Det finns mycket arbete inom området för bullerkontroll presenterat i litteraturen. Alla grupper kommer att genomföra en litteraturstudie. Fokus för studien ska vara på designstrategier (inte på resultaten av bulleråtgärder!). Resultaten från dessa studier kommer att sammanfattas i en kort skriftlig rapport och presentation (20 minuter), som kommer att presenteras på en av våra föreläsningstider.

  Del 2 Studie av bullerkontrollteknik
  Även om studenten redan har en ganska gedigen bakgrund inom akustik, är kunskaperna mer på den teoretiska sidan än på den praktiska tillämpningen. Denna del kommer att fokusera på
  • bullergenereringsmekanismer och deras potential för bullerreducering,
  • möjligheterna att minska bullret med sekundära åtgärder, deras tillämpningspotential i praktiken och deras begränsningar.

  Del 3 Undersökning av problemet, insamling av nödvändiga kunskaper
  Som fallstudie i kursen används design av en verklig produkt från industrin. Olika produkter används olika år. Vi kommer att genomföra mätningar och undersöka bullergenereringsmekanismerna. Det blir elevernas uppgift att föreslå konstruktionsändringar, som är realistiska och samtidigt leder till minskad störning av buller.

  Del 4 Förslag till konstruktionsändringar
  För det undersökta objektet föreslås designändringar utifrån den insamlade kunskapen och förståelsen av problemet.

  Del 5 Slutlig studie av förbättringarna, rapport
  Kursen avslutas med en slutrapport, som är obligatorisk. Rapporterna kommer att ges till tillverkarna för feedback från företaget på innehållet. Rapporten presenteras även vid ett slutseminarium.

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, laborationer och en konstruktionsuppgift. Men bara ett fåtal föreläsningar planeras. Det är upp till studenterna att planera labben. Ytterligare föreläsningar planeras in i kursen beroende på behov. Konstruktionsuppgiften stäms av löpande under kursen genom veckovisa möten.

  Litteratur

  Litteraturen (tillhandeshållas på kurshemsidan www.ta.chalmers.se) kommer att anpassas till elevernas behov och till valet av produkt som används som exempel i kursen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i grupparbetet, skriftlig och muntlig redovisning i seminarier (3 seminarier under hela kursen) är obligatoriskt. Det finns inga betyg förutom godkänd och icke godkänd baserat på seminarierapporter (50 %) och slutrapporten (50 %).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.