Kursplan för Rumsakustik

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRoom acoustics
 • KurskodVTA146
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38117
 • Max antal deltagare27 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Muntlig tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,5 hp4 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Introduktion till audioteknik och akustik eller motsvarande kurs

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en god förståelse för fysik och psykoakustik med tillämpning på rumsakustik och byggnadsakustik. Kursen syftar också till att ge studenten förmåga att självständigt lösa vanligen förekommande problem med avseende på byggnader med olika funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Lösa vanligen förekommande problem inom byggnadsakustik och rumsakustik.
 • Framgångsrikt genomföra ett rumsakustiskt och byggnadsakustiskt projekt från uppsatta mål till ett färdigt förslag inom givna begränsningar t.ex. kommersiella och geografiska.
 • Ha en helhetssyn på teknik, inblick i de starka kopplingar mellan olika intresseområden i byggprocessen av byggnader och rum för olika ändamål, samt kunna föra diskussioner med arkitekter, musiker och andra som arbetar med bygg- och planeringsprocessen
 • Förstå och förklara hur människan påverkas av komplexa sensoriska data som samspelet mellan hörda, taktila och visuella stimuli.
 • Söka information med hjälp av litteratur och databaser
 • Beskriva önskade akustiska förhållanden i termer av subjektiva kriterier, och kunna omvandla dessa till fysikaliskt mätbara kvalitetsfaktorer som till exempel efterklangstid, klarhet, etc.
 • Ge råd om utformningen av byggnader och rum genom att förutsäga inverkan av olika materialval, dimensionering och geometriska förhållande, positioner för högtalare/musiker och lyssnare
 • Använda tillgänglig kunskap och datorprogram för beräkning av byggnadsakustiska och rumsakustiska förhållanden i lokaler.
 • Hantera moderna mätmetoder för byggnadsakustiska och rumsakustiska mått.
 • Kunna kritiskt utvärdera noggrannheten på gjorda rumsakustiska mätningar. Värdera vilka avvikelser från uppställda rumsakustiska mål som kan vara hörbara.
 • Arbeta i projektgrupp med arkitekter för att lösa rumsakustiska och byggnadsakustiska problem i föreslagna eller redan existerande byggnader.

Kursen avser också stimulera studenterna till ett livslångt lärande inom området. Studenterna kommer att utveckla medvetenhet om styrkan och svagheterna i nuvarande rumsakustisk kunskap och begränsningarna hos nuvarande designverktyg och metoder.

Innehåll

 • Ljudutbredning i byggnader och rum: strukturljud, ljudfältet vid en gränsyta, fysikalisk rumsakustik, geometrisk rumsakustik, statistisk rumsakustik, diffusfält.
 • Teknik för byggnadsakustisk och rumsakustisk planering som statistisk energy analys, skalmodellering, datormodellering och auralisation.
 • Mätmetoder för att bestämma en byggnads och rummets akustiska egenskaper.
 • Val och design av olika typer av byggnadselement för att säkerställa tillräckligt bra ljudstandard.
 • Deltagande i den årliga studenttävlingen Student Design Competition arrangerad av Acoustical Society of America.
 • Samarbete med arkitekter, möten med akustikkonsulter och musiker.

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar. Några av föreläsningar är speciellt utformade för deltagande i en årlig studenttävling. Ett centralt moment i kursen utgörs av studenternas deltagande i den årliga studenttävlingen. Tävlingen arrangeras av Acoustical Society of America där studenterna arbetar i grupper fram sina lösningar på rumsakustiska och byggnadsakustiska problem i en byggnadsuppgift. Deltagande i tävlingen sker i samarbete med studenter från Arkitektur och teknikprogrammet.

Litteratur

Marshall Long (2005) Architectural Acoustics, Academic Press, New York och material som tillhandahållas på kurshemsidan (www.ta.chalmers.se).
Tor Erik Vigran (2008) Building Acoustics, CRC Press

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.