Kursplan för Stomsystem: utformning och utvärdering

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStructural systems: Design and assessment
 • KurskodVBB122
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom hållfasthetslära och strukturmekanik samt avseende dimensionering och analys av bärande konstruktionselement i armerad betong, stål och trä, t ex genom kurserna Hållfasthetslära, Strukturmekanik, Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. 

Syfte

Kursen, som är obligatorisk i masterprogrammet, ger en introduktion avseende dimensionering och utformning av byggnadsstommar. Den kompletterar andra mer specialiserade kurser i programmet. Huvudsyftet är att stödja utveckling av helhetssyn som är nödvändig vid dimensionering och utvärdering av stomsystem, byggnader och byggnadskomponeter för att placera dimensioneringsarbete och analys i ett sammanhang. Kursen ska också jämna ut förkunskaper inom gruppen av kursdeltagare. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva förloppet för byggnadskonstruktioner avseende konceptuell utformning, dimensionering, uppförande samt driftskedet inkluderande inspektion, underhåll, utvärdering, reparation, förstärkning och rivning,
 • beskriva typiska krav på byggnadsstommar med hänsyn till nödvändig säkerhet, funktion, beständighet och effektivt nyttjande av resurser,
 • beskriva hur typiska byggnader är sammansatta av bärande system och system för klimatskydd och komfort inomhus,
 • beskriva och skissa mekaniskt verkningssätt hos typiska stomsystem för byggnader avseende påverkningar, lastupptagning och stabilitet samt rörelsebehov
 • identifiera och beräkna dimensionerande lastkombinationer i kritiska snitt av bärande system,
 • genomföra konceptuell dimensionering i internationella projektgrupper och presentera och argumentera för en rekommenderad lösning
 • skapa och utvärdera alternativa bärande system och därvid ta hänsyn till riskanalys, osäkerheter och livslängdsaspekter,
 • kritiskt granska föreslagna koncept för bärande system
 • utföra överslagsberäkningar och preliminär dimensionering av bärande system

Innehåll

Kursen behandlar typiska stomsystem för byggnader vad gäller dimensionering, verkningssätt och stabilitet, prestanda vid normal användning och utvärdering under livslängden. Lastkombinationer och kraftvägar, intuitiv förståelse för kraftspel och verkningssätt, livslängdsdimensionering och konceptuell dimensionering betonas.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: introducerande lektioner, studiebesök och ett större projektarbete där studenterna arbetar tillsammans under handledning av praktiserande ingenjörer. Projektet avser konceptuell utformning av stomsystem för byggnader där alternativa koncept ska utvecklas och utvärderas. Projektet ger också träning i organisering och koordinering av grupparbete, kvalitetssäkring och presentation av teknisk information.

Litteratur

Föreläsningsmaterial och exempelsamling.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet utvärderas med hänsyn till muntlig och skriftlig presentation av varje studentgrupp. Grupperna granskar och utvärderar varandras arbete. Den slutliga presentationen äger rum inför en jury av erfarna konstruktörer. Aktivt deltagande i projektarbetet erfordras. Därutöver genomförs under kursen ett individuellt skriftligt prov avseende grundläggande teori.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.