Kursplan för Ingenjörsarbete inom olika kulturer och länder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering across cultures and nations
 • KurskodTRA325
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 15 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97167
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
15 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
  Kursspecifikt:
  • visa en färdighet i teambuilding, ledarskap och användbarhet inom ramen för tvärkulturella ingenjörsteam.
  • konstruera kreativa lösningar på tekniska frågor som inbegriper kulturella skillnader mellan teammedlemmar och externa intressenter.
  • kritiskt analysera personliga och teammedlemmars kompetenser och fördomar.
  • formulera och tillämpa strategier för att förbättra teknikteamets dynamik.
  • ge effektiv feedback, erkännande, motivation och korrigerande vägledning för internationella/interkulturella teammedlemmar.
  • utvärdera strategier för spridning av idéer inom internationella och tvärkulturella marknader.
  • undersöka moraliska, etiska och juridiska dilemman i tvärkulturella ingenjörsmiljöer.

  Innehåll

  Denna kurs fokuserar på de primära kunskapsområdena och väsentliga kompetenser som krävs för att ingenjörer ska lyckas på dagens globala marknad. Studenterna kommer att studera individuella och kulturella skillnader och hur de påverkar kommunikation och teamdynamik. Som en del av ett internationellt, mångkulturellt ingenjörsteam kommer studenterna att arbeta med ett realistikt virtuellt teamprojekt. I slutändan kommer studenterna att dra nytta av detta mångsidiga team samtidigt som de producerar effektiva lösningar på utmanande tekniska problem.

  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Sommarkurs

  Denna Tracks-kurs är en sommarkurs som drivs av Penn State (Pennsylvania State University) och är öppen för Chalmers studenter. De flesta föreläsningar och information kommer att ges av lärare vid Penn State. Studenter från Chalmers och Penn State kommer att samarbeta i internationella ingenjörsteam under kursen.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010) Cultures and Organisations, Software of the Mind, 3rd Edition. McGraw Hill. ISBN-13: 9780071664189

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Quizzar, individuella och teamprojektuppgifter. Videopresentationer. Individuell slutuppgift och reflektion.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-09: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt