Kursplan för Fluid-structure interaction: teori och exempel

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering fluid-structure interaction: Technologies and practices
 • KurskodTRA270
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97129
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

Grundläggande strömningsmekanik och hållfasthetslära är värdefullt men inte nödvändigt, eftersom grundläggande FSI-relaterade teorier och färdigheter kommer att introduceras i kursen.
Syfte

Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

Syftet med kursen är att ge en översikt över tekniska problem relaterade till fluid-structure interaction (FSI). Detta inkluderar modeller och metoder för att lösa FSI-problem, kopplade ekvationssystem för FSI-scenarier, aero-/hydroelasticitet och aero-/vibroakustik. numeriska metoder och industriell programvara för att lösa FSI-problem

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Generellt för alla Tracks-kurser:
 • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
 • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
 • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
 • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
 • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
 • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
 • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
 • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
 • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
Kursspecifikt:
 • förklara metoder och tekniker för klassisk fluid-struktur-interaktion (FSI) såsom aero/hydro-elasticitet, och aero-vibroakustik m.m.
 • identifiera och analysera dominerande mekanismer i olika tekniska FSI-scenarier.
 • härleda och förklara de styrande ekvationerna för det kopplade flödet och strukturens rörelse/deformation.
 • beskriva FSI-kopplade algoritmer och numeriska metoder.
 • använda industriell programvara, som är populär i branschen, för att simulera FSI-problem.

Innehåll

Kursen består av tre avsnitt med metoder, övningar och ett omfattande projekt. De två första avsnitten ägnas åt att förstå grunderna. Totalt är 6 föreläsningar schemalagda en gång per vecka. Efter föreläsningarna arrangeras ett 3-veckors projekt inriktat på industriella tillämpningar med alternativen: marin teknik, offshore-arkitektur, flyg, bil, biomekanik, seglingssport. En student kan välja ett av alternativen som bäst passar hans/hennes utbildningsbakgrund. Projektarbetet ska dokumenteras i form av en skriftlig rapport och presenteras i slutet.

Organisation

Kursen drivs av ett lärarlag.
Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

Tracks-tema: Hållbara transporter

Föreläsningar och ett teamprojekt med handledning

Litteratur

Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig rapport och presentation av teamprojekt

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.